Elförsörjningens säkerhet - Energiföretagens åtgärdsplan

Foto: Energiföretagen

Energiföretagen Sverige stöder regeringsuppdraget från Svenska kraftnät angående civilplikt inom elförsörjningen. De framhäver vikten av att snabbt förstärka reparationsberedskapen med tanke på det allvarliga och potentiellt förvärrade säkerhetsläget. För att säkerställa verksamhetens kontinuitet vid eventuella väpnade angrepp krävs handling, samtidigt som tillgängliga resurser bör hanteras effektivt.

Efter att Svenska kraftnät har analyserat nuläget och identifierat ett behov av minst 6 000 personer för att förstärka elförsörjningen under kris och höjd beredskap, betonar Energiföretagen vikten av en långsiktig personalplan för hela energisektorn. Detta inkluderar det föreslagna snabbspåret för civilpliktiga inom elförsörjningen.

Emma Johansson, ansvarig för säkerhetsfrågor hos Energiföretagen, understryker att energibranschen är avgörande för Sveriges reparationsförmåga och behov av återuppbyggnad i större kriser. Hon poängterar också att den pågående elektrifieringen kräver ökad kompetens och arbetskraft.

Energiföretagen ger kommentarer till Svenska kraftnäts redovisning, inklusive stöd för pågående och planerade insatser för att stärka den civila beredskapen. De önskar tydligare riktlinjer för krigsplacering av personal under allmän tjänsteplikt och föreslår att man överväger om civilplikt är mer lämplig än allmän tjänsteplikt för privata företag på längre sikt.

För att säkerställa lämplig finansiering och hantering av kostnader kopplade till civilplikten, föreslår Energiföretagen separata finansieringskällor för civilpliktsutbildningar. De betonar vikten av att inkludera förebyggande skydd av anläggningar i arbetet med civil beredskap. Slutligen uppmanar de till att på sikt bredda civilplikten till att omfatta hela energibranschen och andra yrken som stödjer och skyddar verksamheter.

Angående den översiktliga tidplanen framöver betonar de att ärendet nu bearbetas och förväntas redovisas av Svenska kraftnät den 29 mars i år. Snabbspåret planeras genomföras stegvis mellan 2025 och 2028, med förberedande arbete under 2024–2025 och ytterligare resursinsatser för identifiering och utredning av individer mellan 2025 och 2028. Myndigheten Svenska Kraftnät förväntas också ta hänsyn till eventuell återinförande av civilplikt på längre sikt, inklusive mönstring och grundutbildning.

Foto: Energiföretagen