Ei granskar elnätsföretag - Utmaningar vid mätmetodbyten

Foto: Federico Beccari/Unsplash

Vid granskningen av femton elnätsföretag har inga indikationer framkommit som tyder på att dessa företag tillämpar otillåtna tekniska krav eller villkor som hindrar efterfrågeflexibilitet. Dock visar annan tillsyn att vissa elnätsföretag inte håller fast vid tidsgränserna vid byte av mätmetod, vilket kan komplicera för elkunderna att använda elen flexibelt.

Enligt förordningen om elnätsverksamhet (2022:585) är det Ei:s ansvar att årligen sammanställa och offentliggöra tekniska krav och andra villkor som kan försvåra för marknadsaktörer att erbjuda tjänster för efterfrågeflexibilitet. Ei har också ett övergripande ansvar för att främja efterfrågeflexibilitet på elmarknaden och genomför därför en årlig undersökning för att uppfylla detta uppdrag.

Undersökningen för 2023 genomfördes genom tillsyn av 15 elnätsföretag samt en enkät publicerad på ei.se. Tillsynen syftade till att undersöka om elnätsföretagen följer bestämmelserna i ellagen som förbjuder dem att införa tekniska krav eller andra villkor som försvårar efterfrågeflexibilitet. Enkäten frågade marknadsaktörerna om de identifierar hinder eller framgångsfaktorer relaterade till efterfrågeflexibilitet.

Resultatet av årets undersökning visar att de granskade elnätsföretagen inte tillämpar otillåtna krav och villkor. Emellertid har andra tillsynsåtgärder avslöjat att vissa företag inte håller fast vid tidsgränserna vid byte av mätmetod och att de rapporterar månadsmätvärden trots att elkunden har timmätning, vilket försvårar efterfrågeflexibiliteten. Ei har även granskat två elnätsföretag efter anmälan och funnit att de tolkar fullmakter för snävt vid övergång till kvartsmätning, vilket skapar onödiga hinder för efterfrågeflexibilitet.

Analysen betonar vikten av att etablera relevanta regelverk och att dessa tillämpas korrekt. Ei:s beslut om fullmakter kan spela en avgörande roll i att klargöra dessa regler, enligt analytiker Linn Sjöström.

Under året har Ei också fastställt villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter. Ett regeringsuppdrag, som involverar Ei, Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac), har fokuserat på att främja flexibilitet i elsystemet. Denna satsning omfattar fem deluppdrag, varav fyra redovisades i april. Ei fortsätter att övervaka utvecklingen av regelverk på området.

Rapporten "Tjänster för efterfrågeflexibilitet Ei R2023:15" sammanfattar årligen de tekniska krav och andra villkor som påverkar tjänster för efterfrågeflexibilitet. Rapporten uppfyller därmed Ei:s uppdrag enligt förordningen om elnätsverksamhet. Dessutom syftar rapporten till att definiera begreppet efterfrågeflexibilitet, identifiera berörda aktörer, granska relevanta regelverk och beskriva de hinder som marknadsaktörer upplever.

Mer finns att läsa HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen