Ei granskar - Elnätsföretag uppfyller spänningskvalitetskrav

Foto: Piqsels

Under 2023 genomförde Energimarknadsinspektionen (Ei) en granskning av 35 utvalda elnätsföretag för att bedöma deras följsamhet till kraven för god spänningskvalitet i deras elnät. Resultaten av granskningen sammanfattas i en promemoria och indikerar att majoriteten av elnätsföretagen i de flesta fall uppfyller de gällande kraven.

Av de 35 granskade elnätsföretagen rapporterar 27 att de har fått klagomål från kunder angående bristande spänningskvalitet. Trots detta ligger de flesta av de rapporterade bristerna inom de fastställda normerna och uppfyller därmed Ei:s krav för spänningskvalitet. Tillsynen visade generellt sett att spänningskvaliteten i de granskade elnäten i stor utsträckning motsvarar de befintliga kraven.

Energimarknadsinspektionens analytiker, Marcus Tjäder, understryker vikten av att upprätthålla god spänningskvalitet i elnäten, särskilt med tanke på de kontinuerliga förändringarna och utvecklingen inom elsystemet. Den ökande användningen av nya teknologier, intermittent elproduktion, digitalisering och flexibilitetstjänster kräver särskild uppmärksamhet från elnätsföretagen.

När det gäller de konstaterade bristerna i spänningskvalitet fann Energimarknadsinspektionen att omkring 63 procent av fallen berodde på problem i elnätsföretagens egna nät. Resten av fallen tillskrivs problem i kundens anläggning eller hos tredje part, till exempel närliggande industrier eller andra anläggningar.

Majoriteten av de granskade elnätsföretagen uppger att de vidtar olika åtgärder för att säkerställa överföringen av el i enlighet med kraven för god spänningskvalitet enligt Ei:s föreskrifter. Dessa åtgärder inkluderar kontinuerlig mätning av spänningskvaliteten vid kundanmälningar eller vid andra indikationer. Cirka 80 procent av de granskade elnätsföretagen genomför kontinuerlig mätning av spänningskvaliteten i nätet eller delar av nätet vid transformatorstationer på olika spänningsnivåer.

Energimarknadsinspektionen planerar att fortsätta tillsynen för att säkerställa och förbättra spänningskvaliteten inom elnätsföretagen. De 35 utvalda elnätsföretagen som omfattades av granskningen representerar en jämn spridning över hela landet och inkluderar både små och stora företag samt landsbygds- och stadsnät. Tillsammans levererar dessa företag elektricitet till ungefär hälften av Sveriges elnätskunder.

Källa: Energimarknadsinspektionen