Svenska kraftnät håller dialogmöten med branschens aktörer

Foto: Pixsels

Den 3 och den 5 oktober har Svenska kraftnät bjudit in regionnätsägare, Energiföretagen och berörda intressentorganisationer till dialogmöten kring att se över villkoren för anslutning till transmissionsnätet.

Syftet med mötena är att föra en dialog om regeringsuppdraget att se över hanteringen och villkoren av förfrågningar om nyanslutningar till transmissionsnätet och ökat abonnemang.

Hanteringen av ansökningar att ansluta till transmissionsnätet eller utöka sitt abonnemang, utgår idag från principen att ansökningarna behandlas i turordning. De handläggs/utreds efter den tidpunkt de registrerats. Nuvarande lösning togs fram under en tid då elmarknaden hade färre aktörer än idag.

Nu har förutsättningarna förändrats. Anpassningen till den gröna energiomställningen kombinerat med nya användarmönster förändrar kraftsystemet. Andelen väderberoende el ökar, det är trångt i näten, aktörerna har blivit fler och efterfrågan på el ökar kraftigt. Sverige och Europa har avreglerade elmarknader och el handlas under fri konkurrens.

I regleringsbrevet 2022 fick Svenska kraftnät i uppdrag att analysera om dagens hantering av förfrågningar om nyanslutningar till nätet och av förfrågningar om ökat abonnemang är ändamålsenlig eller om förtydliganden eller förändringar behövs.

Med anledning av regeringsuppdraget har Svenska kraftnät bjudit in nätägare och Energiföretagen till dialog för att belysa vissa aspekter av hanteringen av ansökningar för att ansluta till transmissionsnätet eller att utöka ett abonnemang.

Källa: Svenska kraftnät