Kundkraft - Vanligaste frågorna till medlemsservice just nu

Foto: Kundkraft

I takt med att elpriserna skenat i hög fart under de senaste månaderna har även en oro växt fram hos många. Här försöker Kundkraft ge svar på de vanligaste frågorna.

De vanligaste frågorna just nu

1.Varför är elpriset så högt just nu?

Som mycket annat så styrs elpriset av utbud och efterfrågan. Elpriset påverkas av en rad olika faktorer som väder, vind, valutor och råvarupriser. Sedan 2015 har även fyra kärnkraftsreaktorer lagts ner vilket ger lägre utbud av planerbar elproduktion i södra Sverige. Därmed behöver man importera mer el från Europa än tidigare. (Mer om prisskillnaderna mellan Sveriges elområden i fråga 2)

Just nu finns en hög efterfrågan på elmarknaden i Europa, vilket beror på att Ryssland strypt sin leverans av naturgas till andra länder i och med deras invasion av Ukraina i år. Då Ryssland står för över 40% av jordens naturgasreserver påverkas Europas elpriser kraftigt, då stor del av elproduktionen är baserad på gas blir därmed den europeiska elmarknaden mycket beroende av rysk gas. Sverige drabbas av de höga elpriserna i t.ex. Tyskland och andra europeiska länder när Sverige tvingas tvingas importera el.

2. Hur kan elpriset variera så mycket mellan norra och södra Sverige?

Det har nästan alltid funnits prisskillnader gällande elen i norra och södra Sverige och det beror på dels på att produktionen är styrd av geografiska förutsättningar. Över 90 procent av Sveriges vattenkraft finns i Norrland (elområde 1 och 2), och går att regleras och anpassas enligt efterfrågan. I södra delen av Sverige (elområde 3 och 4) är efterfrågan större, och där produceras främst elen med hjälp av kärnkraft.

Nedläggningen av kärnkraftverken Ringhals 1 och 2 har minskat elproduktionen i södra Sverige väsentligt, och därmed gjort södra Sverige betydligt mer väderberoende. När efterfrågan ökar i elområde 3 och 4 och den kärnkraftsproducerade elen inte räcker till så måste el överföras via transmissionsnätet, där överföringskapaciteten ofta är begränsad. När det inte är möjligt att överföra el från norra till södra Sverige måste vi då importera el från andra länder, vilket i sig skapar ett högt snittpris och försvårar det att binda priset på rätt nivåer.

3. När kommer elpriserna stabiliseras?

I dagsläget är det mycket svårt att svara på när elpriserna kommer att anses som stabila igen. Med en pågående elbrist i Sverige, på grund av nedläggning av flera svenska kärnkraftsreaktorer, och det pågående kriget i Europa så är det inte i dagsläget förutsägbart när elpriserna kommer att anses som stabila igen. Dock pågår en utbyggnad av vindkraften i Sverige. Vindkraften som byggs mellan 2022 – 2025 bör komma att bidra till lägre elpriser.

Enligt elprisprognoser förväntas för närvarande fortsatt höga elpriser. Studier visar att elpriserna kan komma att svänga mer i framtiden och även att prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige kommer ha en fortsatt prismässig differens, enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

4. Hur kan jag ta del av regeringens elprisstöd?

Stödet betalas ut per automatik till elkunder som hade en förbrukning mellan 700 - 2000 (och uppåt) kWh per månad under perioden december 2021 - februari 2022. Utbetalning av stödet görs av befintlig nätägare, och ingen ansökning om detta behöver göras. Stödets golv för utbetalning är 100 kronor och taket är 2000 kronor under denna period.

Regeringen har fastställt en förlängning av stödet även för mars månad, dock endast för elområde 3 och 4. Förbrukningskriterierna för att ta del av stödet för mars är sänkt för att fler ska kunna ta del av stödet, och betalas ut till elkunder med en förbrukning mellan 400 - 2000 (och uppåt) kWh per månad. Stödets golv för utbetalning 100 kronor och taket är 1000 kronor för mars månad.

5. När ska jag binda mig till ett fast avtal?

Ett fast avtal innebär till stor del en högre ekonomisk säkerhet, då man vet kilowattpriset i förväg under avtalsperioden. Det vill säga inga oväntade överraskningar om man har en jämn förbrukning. Det finns dock inget “rätt” tillfälle att binda sig till en viss typ av elavtal, dock finns det perioder där ett fast eller rörligt avtal kan löna sig mer eller mindre. I dagens läge rekommenderar vi på Kundkraft våra kunder rörligt pris, med tanke på att elpriserna blivit mycket volatila i södra Sverige den senaste tiden vilket gör det svårt att kunna förutse en prisutveckling.

Till exempel kan ett fast avtal löna sig mer under vintermånaderna då förbrukningen och elpriserna vanligtvis är högre, men att samma fasta avtal inte lönar sig under sommarmånaderna då förbrukningen och elpriserna vanligtvis är lägre.

Under senaste tiden har dock flertal elbolag tagit bort möjligheten till fasta avtal, då situationen på Svensk elmarknad samt Rysslands invasion av Ukraina har inneburit en väldigt hög risk för båda parter, vilket vi på Kundkraft förmedlat till våra som kunder som önskat fast avtal.