Nordens energisystem kan bli klimatneutralt visar ny modellering

Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet

Utsläppen måste minska femfaldigt de kommande tio åren om energisystemet i de nordiska länderna ska kunna bli klimatneutralt. Starkare elnät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter, men även koldioxidavskiljning och lagring, är alla avgörande delar för att nå de nordiska klimatmålen. Det visar forskningen i Nordic Clean Energy Scenarios, finansierat av Nordic Energy Research.

– Utmaningen är enorm och stora osäkerheter kvarstår, bland annat hur vi ska balansera mellan kostnader och vad som kommer att vara politiskt, socialt och miljömässigt acceptabelt, säger Markus Wråke, vd på Energiforsk som har lett den grupp nordiska forskare och konsulter som ligger bakom arbetet med projektet Nordic Clean Energy Scenarios.

Fem tongivande utvecklingsvägar pekas ut som avgörande i ett koldioxidneutralt nordiskt energisystem: elektrifiering, bioenergi, CCS och BECCS, beteendeförändringar samt Power to X, ett samlingsnamn för omvandling av elektricitet till andra former av energi som exempelvis värme eller drivmedel med hjälp av förnybar el, vatten och koldioxid. De har alla en betydande roll i omställningen, men i varierande utsträckning, beroende på nationella förutsättningar.

Mer elektrifiering, mindre bioenergi

Scenarierna visar att Sverige kan nå ett fossilfritt energisystem med hjälp av både lite och mycket vätgasteknik. Planerna för vätgasproduktion i Sverige är få, men betydande i omfattning och skulle få en dramatisk effekt på energisystemet. För att stötta utvecklingen av vätgas krävs dock en kraftig expansion av bland annat vindkraft och elnät, vilken i sin tur begränsas framförallt av acceptans för förändringar i landskapet, snarare än av teknologiska eller ekonomiska faktorer.

Även bioenergi kommer fortsatt vara en viktig byggsten i det svenska energisystemet, men Nordic Clean Energy Scenarios visar att direkt elektrifiering kommer att spela en större roll än vad som tidigare har ansetts möjligt.

– Utveckling som stöttar elektrifieringen har gått otroligt snabbt framåt de senaste åren, speciellt inom vägtransport. Det är förstås positivt och betyder att behovet av bioenergi också minskar, säger Kenneth Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och medförfattare till rapporten.

Nordiskt samarbete avgörande

I alla scenarier är samarbete och gemensamma investeringar mellan de nordiska länderna helt avgörande för omställningen.

– Vi behöver en väl avvägd balans mellan alla dessa alternativ. Vi ser att de nordiska länderna kan nå sina klimatmål utan att nyttja alla tillgängliga alternativ till fullo, vilket pekar på att vissa sektorer kan höja sina ambitioner och nå koldioxidneutralitet snabbare, säger Kenneth Karlsson.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet