Energimarknadsinspektionen vill ha synpunkter på sin promemoria

Foto: Pxels

Nu finns en promemoria med en lägesbild av Energimarknadsinspektionen (Ei:s) projekt Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet publicerad. 

Promemorian som nu har publicerats av Energimarknadsinspektionen beskriver vad projektet kommit fram till så här långt, hur kunskapsläget ser ut och vilka ytterligare frågor som har identifierats.

Syftet med promemorian är dels att ge alla intressenter en god insyn i projektet, dels att få in synpunkter och reflektioner från såväl elnätsföretag som kundföreträdare och andra intressenter på de analyser som gjorts och de ställningstaganden som projektet hittills kommit fram till.

– Det är en sak att göra teoretiska analyser, men vad får de för effekter? Vi vill gärna ha in reflektioner som vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet, säger Johan Carlsson, jurist på Ei och ny projektledare för tariffprojektet.