Svenska kraftnät ansöker om undantag från 70 procent-kravet

Bild: Svenska Kraftnät.

Svenska kraftnät har ansökt till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ett undantag från kravet i den nya elmarknadsförordningen (EU) 2019/943 om att alltid tillgängliggöra 70 procent av sammanlänkningskapacitet för marknadsaktörer.

Kravet på 70 procent sammanlänkningskapacitet börjar gälla den 1 januari 2020. Ansökan om undantag omfattar ett år och härrör från situationen kring det så kallade Västkustsnittet och de sammanlänkningar som påverkas av detta.

En ansökan om undantag får godkännas av berörda tillsynsmyndigheter i vissa fall om det är nödvändigt för att upprätthålla driftsäkerheten i elnätet. Undantaget ska strikt begränsas till vad som är nödvändigt för att upprätthålla driftsäkerheten. 

Ei handlägger ärendet och samråd pågår just nu med övriga tillsynsmyndigheter i Europa i enlighet med artikel 16.9 i den nya elmarknadsförordningen.