Huvudförhandling i miljöprövningen av SKB:s ansökan om att bygga ut SFR

Bild: SKB

För att få plats med rivningsavfallet från de svenska kärnkraftverken har SKB ansökt om att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt, SFR, i Forsmark. Mark- och miljödomstolen kommer att hålla huvudförhandling i ärendet, med start den 23 september. Det skriver SKB i ett pressmeddelande.

– Ett utbyggt SFR är en viktig del av det övergripande miljöskyddsprojekt som SKB arbetar med, att slutförvara allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Vi ser nu fram emot att få presentera innehållet i vår ansökan i en huvudförhandling, säger SKB:s vd Eva Halldén.

I det nuvarande SFR slutförvaras redan i dag avfall från driften av de svenska kärnkraftverken. Det handlar bland annat om filter som samlat upp radioaktiva ämnen i reaktorns vatten, använda verktyg och skyddskläder. Men även radioaktivt avfall från sjukvård, veterinärvård, forskning och industri förvaras i SFR, som varit i drift sedan 1988.

Det mesta av avfallet, runt 90 procent, som uppstår när man river ett kärnkraftverk är konventionellt byggavfall. Ytterligare något kan slutförvaras i markförvar eller friklassas, medan sådant avfall som klassas som kortlivat låg- och medelaktivt planeras att slutförvaras i SFR. Utbyggnaden är tänkt att förläggas på cirka 120 meters djup i berggrunden under havet, i nivå med den lägsta delen av nuvarande SFR.

– SKB har lång erfarenhet från driften av nuvarande SFR. Också med den utbyggda anläggningen kommer vi att möta kraven på säker drift samt långsiktig säkerhet efter förslutning, säger Peter Larsson, SKB:s projektledare för tillståndsprövningen.

– Den utbyggda delen kommer precis som nuvarande SFR att bestå av bergsalar och olika barriärer som långsiktigt skyddar människa och miljö.

Datum för förhandlingen

Huvudförhandlingen pågår mellan den 23 september och den 3 oktober, vid mark- och miljödomstolen i Nacka. Den 30 september hålls syn av platsen och verksamheten i Forsmark.

SKB:s ansökan prövas både enligt miljöbalken och enligt kärntekniklagen. Tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt kärntekniklagen prövas av regeringen. Mark- och miljödomstolen meddelar därefter tillstånd och villkor enligt miljöbalken medan Strålsäkerhetsmyndigheten meddelar villkor enlig kärntekniklagen.