Svensk kärnkraft fortsatt stark

Även om Ringhals 1 och 2 tas ur drift 2020 respektive 2019 har Ringhals 3 och 4 fortfarande halva sin möjliga produktion framför sig och Ringhals kärnkraftverk kommer att kunna fortsätta att vara en stor elproducent ända in på 2040-talet. Foto: Annika Örnborg/Vattenfall
Eftersom Vattenfall planerar för långtidsdrift i 60 år utförs ett antal livstidsförlängande åtgärder på Forsmark (bilden) och Ringhals. De senaste åren har det bland annat investerats i uppgraderade turbinanläggningar och byte av transformatorer på Forsmark 1 och Forsmark 2. Forsmark 3 har fått ny högtrycksturbin, ny generator och nya transformatorer. Foto: Josef Nylén/Vattenfall
Oberoende härdkylning, som är en förutsättning för fortsatt drift efter 2020, är en stor investering för både Forsmarks och Ringhals kärnkraftverk. Illustration: Vattenfall
Samtidigt som Oskarshamn 1 och 2 är under avveckling blev 2018 det hittills bästa produktionsåret för Oskarshamn 3, som är en av världens största kokvattenreaktorer. Foto: Apelöga
I samband med moderniseringen av Oskarshamn 3 för att förlänga livslängden till 60 år installerades bland annat en ny turbin. Vid en ytterligare livstidsförlängning av reaktorn är turbinen en av de komponenter som skulle behöva bytas igen. Foto: OKG

Sverige har idag tre kärnkraftverk med sammanlagt åtta reaktorer. 2018 hade den svenska kärnkraften ett av sina bästa produktionsår någonsin och även om två av reaktorerna ska tas ur drift inom kort kommer de sex återstående reaktorerna att kunna fortsätta producera elektricitet in på 2040-talet och kanske till och med längre.

Text: Alarik Haglund

Ringhals kärnkraftverk i Varbergs kommun ägs och drivs av Ringhals AB, som i sin tur ägs till 70,4 procent av Vattenfall och till 29,6 procent av Eon Sverige. Sedan den första reaktorn togs i drift 1975 har Ringhals kärnkraftverk totalt producerat närmare 900 terawattimmar elektricitet, vilket är mer än något annat nordiskt kärnkraftverk producerat. Under 2018 producerade de fyra reaktorerna vid Ringhals kärnkraftverk sammanlagt 30,1 terawattimmar, vilket var kärnkraftverkets hittills högsta produktionsvolym.

För Forsmarks kärnkraftverk i Östhammars kommun, som ägs av Forsmarks Kraftgrupp där Vattenfall också är huvudägare, var 2018 det tredje bästa produktionsåret sedan starten och tillsammans producerade de tre reaktorerna 25 terawattimmar.

– Vi lägger ett rekordår bakom oss och skördar frukten av flera års moderniseringar och uppgraderingar i våra anläggningar, säger Ringhals och Forsmarks VD Björn Linde.

 

Halva produktionen framför sig

Något nytt produktionsrekord för Ringhals kärnkraftverk förväntas inte inom överskådlig tid då Vattenfall i april 2015 beslutade att stänga ner de två äldsta reaktorerna, Ringhals 1 och 2, i förtid. För att utnyttja det bränsle som reaktorerna har till sitt förfogande på bästa möjliga sätt kommer Ringhals 2 att tas ur drift senast 31 december 2019 medan Ringhals 1 kommer att tas ur drift senast 31 december 2020.

Ringhals 3 och 4 har däremot fortfarande halva sin möjliga produktion framför sig och Vattenfall räknar med att de två reaktorerna har en livslängd på 60 år räknat från driftstarten. Det betyder att Ringhals kärnkraftverk kommer att kunna fortsätta att vara en stor elproducent ända in på 2040-talet.

Även när det gäller Forsmark 1, 2 och 3 planerar Vattenfall för 60 års drift från det att reaktorerna togs i drift 1980, 1981 respektive 1985.

Anna Collin, som är presschef för Ringhals kärnkraftverk, påpekar emellertid att den planerade drifttiden för reaktorerna endast är en planeringshorisont utifrån vilken investeringsplaneringen och underhållsplaneringen görs.

- Det finns inga beslut om slutliga drifttider, förutom stängningsbesluten för Ringhals 1 och 2. Den planerade drifttiden är bestämd utifrån vad Vattenfall bedömer ger en optimal lönsamhet för anläggningarna. En förutsättning för att anläggningarna ska drivas är att de är säkra och att de är lönsamma över tid, förklarar Anna Collin.

 

Säkerhetsuppgraderingar

Under årets revisioner av Ringhals 3 och 4 fortsätter bland annat det förberedande arbetet inför projektet för oberoende härdkylning och det byggs samtidigt nya byggnaderna för den oberoende härdkylningen vid sidan av reaktorerna. Vid revisionerna 2020 ska allt kopplas ihop och funktionstestas.

- På samtliga tre reaktorer i Forsmark har säkerhetsuppgraderingar gjorts efter stresstesterna som följde Fukushima-händelsen. Den oberoende härdkylningen är den största uppgraderingen och den ska stå färdigt senast vid utgången av 2020, säger Josef Nylén, som är presschef för Forsmarks Kraftgrupp.

Investeringen i oberoende härdkylning, som är 900 miljoner kronor för Ringhals och 1,9 miljarder kronor för Forsmark, ska säkerställa att reaktorhärden kan hållas kyld i 72 timmar helt utan hjälp utifrån och är en förutsättning för fortsatt drift efter 2020.

 

Investerar i framtiden

Utöver investeringen i oberoende härdkylning berättar Anna Collin att Vattenfall under den kommande femårsperioden i genomsnitt planerar att investera 1,2 miljarder kronor per år och reaktor i sina återstående fem reaktorerna vid Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk. Bland annat planeras en hel del åtgärder för Ringhals 3 och 4 med huvudsyfte att byta ut åldrande komponenter och system och även för de tre Forsmarksreaktorerna finns det flera livstidsförlängande åtgärder som ska utföras.

- Vår investeringsplan omfattar alla teknikområden men har i planperioden sin tyngdpunkt inom elkraft och instrumentering. Bland annat kommer vi att byta ut ställverk och uppgradera kontrollutrustning samt genomföra åtgärder inom digitalisering, säger Anna Collin.

Hon talar också om att det idag inte finns några planer på att bygga några nya reaktorer vid Ringhals, men tillägger att Energimyndigheten förnyat sitt beslut att Ringhals kvarstår som riksintressant område för energiproduktion.

Josef Nylén påpekar dessutom att Vattenfall inlett ett samarbete med Uppsala universitet kring en ny ingenjörsutbildning i kärnkraftteknik med start i höst och att de 2020 startar det nya Vattenfallgymnasiet i Forsmark.

 

Produktionsrekord

Oskarshamns kärnkraftverk ägs av OKG AB, som i sin tur ägs till 54,5 procent av Uniper Sverige och 45,5 procent av Fortum Sweden.

Just nu pågår det ett omfattande förändringsarbete vid Oskarshamns kärnkraftverk med anledning av att de två äldsta reaktorerna, Oskarshamn 1 och 2, är under avveckling. För tillfället förbereds båda anläggningarna för storskalig nedmontering och rivning, som ska påbörjas omkring år 2020.

Samtidigt blev 2018 det hittills bästa produktionsåret för den återstående reaktorn. Oskarshamn 3 passerade den 19 december 2018 det gamla produktionsrekordet från 2016 och den totala årsproduktionen för 2018 blev 11,1 terawattimmar, vilket motsvarar årsförbrukningen för omkring en halv miljon villor.

För att trygga verksamhetens långsiktiga utveckling kommer produktionen under de närmast kommande åren att ske i en tydlig symbios med avvecklingen.

 

Oberoende härdkylning

Det omfattande moderniseringsprojekt som genomfördes under 2009, då bland annat en ny turbin och en ny generator installerades, innebär att Oskarshamn 3 idag har de tekniska förutsättningar som krävs för en livslängd på upp till 60 år, vilket gör det möjligt för reaktorn att fortsätta vara i drift fram till 2045.

Moderniseringarna betyder också att Oskarshamn 3, med en ny nettoeffekt på 1 400 megawatt, är en av världens största kokvattenreaktorer.

I dagsläget berättar Torbjörn Larsson, som är Press Manager på Uniper i Sverige, att det pågår förberedelser för installation av oberoende härdkylning vid Oskarshamn 3.

- Den stora installationen kommer att genomföras under årsrevisionen 2020 till en total kostnad av 865 miljoner kronor, säger Torbjörn Larsson.

Han tillägger också att OKG löpande kommer att modernisera och livstidsförlänga kontrollutrustningen på Oskarshamn 3 och att detta arbete också påbörjats.

 

Ytterligare livstidsförlängning

OKG har dessutom påbörjat beräkningar, både när det gäller tekniska specifikationer och finansiella kalkyler, kring vad som skulle krävas för att livstidsförlänga Oskarshamn 3 med ytterligare 20 år utöver den planerade livslängden på 60 år.

Torbjörn Larsson menar att det idag är för tidigt att säga vilka investeringar som skulle krävas, men kommenterar att en turbin håller i runda tal 30 år och att det naturligtvis är mycket annat som också skulle behöva bytas.

- Vi ser framför oss en kraftigt ökad elefterfrågan genom digitaliseringen och elektrifieringen i samhället. Vi är övertygade om att det mest kostnadseffektiva sättet att möta samhällets ökade behov av fossilfri el i framtiden kommer att vara reinvesterad vattenkraft och livstidsförlängd kärnkraft kombinerat med nyinvesteringar i vindkraft, säger Torbjörn Larsson.