Utredning om skydd av kärnkraftverk mot angrepp

Foto: Vattenfall

För att mer effektivt skydda de svenska kärnkraftverken mot terrorangrepp föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Rikspolisstyrelsen, Svenska Kraftnät och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en rad skärpta åtgärder.Under senare år har kärnkraftverken genomfört omfattande åtgärder för att förbättra skyddet, men nu föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten ytterligare åtgärder för att än bättre rusta samhället och anläggningarna för att förhindra och ingripa vid angrepp.– Konsekvenserna av ett våldsamt angrepp riskerar att bli mycket allvarliga. Samhället måste därför ständigt se över förmågan att skydda sig emot och ingripa mot denna typ av händelser, säger Stig Isaksson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.Strålsäkerhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen, och tillsammans med Rikspolisstyrelsen, Svenska Kraftnät och Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB), utrett anläggningarnas och samhällets förmåga att skydda kärntekniska anläggningar och transporter av kärnämne mot hot. I den rapport som nu lämnas till regeringen föreslår myndigheterna ett flertal förbättringsåtgärder för att stärka skyddet.•    De samverkande myndigheterna bör bilda ett gemensamt samverkansråd för att bättre samordna arbetet med att skydda anläggningarna mot angrepp.•    De skyddsvakter som arbetar på kärnkraftverken bör i framtiden ha bättre utrustning, med exempelvis tjänstepistol, för att kunna agera i en nödvärnssituation.•    Rikspolisstyrelsen ska se över de nationella föreskrifterna riktade till lokala polismyndigheter när det gäller skyddet av kärntekniska anläggningar, transporter av kärnämne och polisinsatser vid exempelvis terrorangrepp.•    Polisen bör få tillgång till helikoptrar för att snabbt transportera insatspersonal och utrustning.•    Större områden än i dag runt kärnkraftverken bör klassas som skyddsobjekt för att tidigare kunna upptäcka ett angrepp och larma polis.•    Straffet för den eller de som gör intrång på en kärnteknisk anläggning bör skärpas.I rapporten föreslås att det ska finnas en skyddsstyrka på anläggningarna. Skyddsstyrkan ska hantera situationen till dess en polisinsatsstyrka kommer fram. Rapporten identifierar även ett antal möjliga alternativ, utan att föreslå en färdig lösning. I rapporten rekommenderas en utredning av förmågan att snabbt ingripa vid ett yttre hot. Rikspolisstyrelsen anser dock inte att detta behöver utredas ytterligare.