Mässan för digital transformation Hypermotion öppnades i Frankfurt

Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem. Kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och nya infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät. Foto: Markku Björkman

I november hölls den nya Hypermotion-mässan och konferensen i Frankfurt am Main. Syftet med denna internationella mässa och konferens, är hitta de rätta lösningarna för den "digitala revolutionen" som pågår framför allt i den industrialiserade världen.

Tobias Miethaner, chefen för Digital Society Department vid tyska förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur, sade i sitt öppningstal att dagens stadsplanering är intimt förbunden med mobilitet och intelligenta transportsystem.  Utöver det är staten skyldig att förse glesbygdsområden med digital infrastruktur. Marknaden ensam klarar inte av att realisera de nödvändiga investeringarna.

Enligt Miethaner faller gränserna för närvarande snabbt mellan logistik, rörlighet, digitalisering, infrastruktur och stadsplanering. Nya, nätverksbaserade, integrerade och intermodala system skapas. Det gäller speciellt regionen runt Frankfurt.

Miethaner hänvisade till den omtalade tyska energiomställningen, som enligt kritikerna har nått sina gränser.

- Skapandet av intelligenta nät och ny digital infrastruktur är en minst lika stor samhällelig omställning och utmaning, som vi måste ta i tu med. Och det handlar inte bara om autonoma fordon, truckar eller elektriska cyklar. I tider av digitalisering och koldioxidutsläpp måste logistik och mobilitet alltid vara tillgänglig och tillförlitlig, förklarade Miethaner.

Han hänvisade till att människor uppfattar rörlighet som en viktig indikation på personlig frihet. För att kunna bevara denna frihet har Miethaner satt upp följande mål:

Nya datakällor måste utnyttjas, och infrastrukturen måste bestå av intelligenta nätverk och senare även av smarta fordon.

System och deras data måste vara fullständigt integrerade, inklusive internt, för att skapa fullständig öppenhet - och därigenom kontrollerbarhet (Övervakning och öppenhet)

Beslut och utveckling av nya tjänster måste ske på grundval av data (Data Analytics & Security)

System måste göras mer hållbara och miljövänligare (hållbarhet)

Logistikprocesser och nät bör inte bara anslutas till de globala försörjningskedjorna utan måste också integreras i konsumenternas vardag på kommunal och regional nivå (Synchronized & Urban Logistics)

Begränsad kapacitet i stadsområden måste användas effektivt, och infrastrukturer måste etableras - från cykelvägar till funktionella bredbandsnät (Smart & Digital Regions).

Alla moduler som redan har beskrivits bör göras tillgängliga överallt och alltid över alla transportsätt: intermodal + multimodal + digital (Hypermobility)

Eventet, som arrangeras för andra gången sätter fokus på det alltmer nödvändiga konceptet intelligenta transportsystem, ITS. Därför utvecklas Hypermotion till den första oberoende plattformen för digital transformation av urbana transporter, rörlighet och logistik.

Mässan, som arrangeras under det framtidsorienterade namnet, ”Hypermotion”, riktar sig framför allt till start-up-företagarscen kring digitala tjänster som i ökad omfattning omformar logistiken och transporterna bland annat i urbana miljöer.

För att kunna reflektera över dessa förändringar och diskutera deras inverkan på ekonomin och samhället lanserades Hypermotion av Messe Frankfurt.