IEA: Finland visar hur bioenergi och kärnkraft kan styra energiomställningen

Björneborgs Processkrafts bioenergianläggning med 72 megawatts fjärrvärmeeffekt och med cirkulerande vätskekedja och termisk turbin i västra Finland. Foto: Porin Prosessivoima

I det internationella energiorganet IEA:s analys av Finlands energipolitik konstateras att "Finland genomför målmedveten politik för att genomföra sina klimatpolitiska mål för 2030, såsom att halvera användningen av olja och förbjuda energiutvinning ur stenkol. IEA påminner dock om att regeringen måste fokusera på kostnadseffektiva åtgärder för att nå sina mål."

Exempelvis när det gäller målet att 30 procent av drivmedlen ska vara förnybara, måste Finland som ledande producent av avancerade biodrivmedel säkerställa att strävan mot målet sker genom en hållbar användning av råmaterialen. Investeringar i nya biodrivmedel för användning inom fjärrtrafik, såsom varutransporter, sjöfart och luftfart, bör också uppmuntras.

– IEA ger Finland en eloge för strävan att minska ägandet av bilar och övergå till nya transporttjänster. Detta får dock inte ske på bekostnad av de totala utsläppen från transportsektorn. Det behövs ett helhetsperspektiv, som även förutsätter energieffektivare bilar och transportsystem och fler utsläppsfria fordon, påminde IEA:s vice generaldirektör Paul Simons när han presenterade rapporten om Finlands energipolitik på WEC Finlands energidag under evenemanget Energia 2018 i Tammerfors den 23 oktober 2018.

– IEA:s landsrapport ger återigen en djupbedömning av Finlands energipolitik i nuläget och rekommendationer som har en nyckelroll när vi bereder åtgärder för att svara på utmaningar som anknyter till klimatförändringen och energisäkerheten, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen om rekommendationerna från IEA.

– Finland fortsätter lösa de långsiktiga klimatutmaningarna inom energisektorn samtidigt som vi tar hänsyn till de mål som gäller en hållbar miljö, energiförsörjningen och konkurrenskraften, fortsätter Tiilikainen.

– Huvudrekommendationerna från IEA gäller målmedveten utveckling i riktning mot energi- och klimatmålen för 2050, justering av skatter och stöd för kraftvärmeproduktion och transporter, främjande av fordons effektivitet, utsläppsfria fordon och beskattningsåtgärder inom transporterna samt dialog med de nordiska och baltiska grannländerna. Inom många av dessa sektorer har vi redan inlett åtgärder som överensstämmer med rekommendationerna, och de blir säkert fler i fortsättningen, konstaterar minister Tiilikainen.

Vart femte år publicerar IEA en landsspecifik utvärderingsrapport som innehåller bedömningar av läget inom Finlands energipolitik och rekommendationer om nya politiska åtgärder. Denna gång låg fokus i rapporten på utsläppsminskningar inom ansvarsfördelningssektorn och särskilt inom transportsektorn, på den hållbara användningen av skogsbiomassa samt på kraftvärmeproduktion (CHP) och dess framtid som en del av förändringen inom elsektorn.