Stora Enso och C-Green omvandlar slam till biobränsle

Stora Ensos massa- och pappersbruk i Uleåborg, Finland. Slamprojektet genomförs i samarbete med Stora Enso i Finland. Anläggningen uppskattas generera 13 GWh förnybart biobränsle per år, samtidigt som brukets årliga utsläpp av växthusgaser reduceras med motsvarande 7 000 ton CO2. Foto: Wikipedia, kredit: Methem-Putkonen

Energimyndigheten har beviljat C-Green Technology AB stöd på nästan 22,7 miljoner kronor för att bygga en fullskalig anläggning för att omvandla industriellt bioslam till biobränsle. Projektet genomförs i samarbete med Stora Enso i Finland. Anläggningen uppskattas generera 13 GWh förnybart biobränsle per år, samtidigt som brukets årliga utsläpp av växthusgaser reduceras med motsvarande 7 000 ton CO2.

Under flera års tid har C-Green Technology utvecklat en egen process som kan omvandla stora mängder slam till något betydligt mer värdefullt. Processen bygger på en teknik som kallas hydrotermisk karbonisering och som i princip kopierar naturens normala sätt att bryta ned komplexa organiska föreningar till kol. Genom att behandla slammet under tryck och värme klarar processen att på någon timme göra vad som skulle ta naturen miljoner år. Resultatet är ett torrt och rent biokol som fungerar utmärkt som biobränsle.

Slam är ett svårlöst problem som dyker upp i industrin, jordbruket och i kommunala reningsverk som en biprodukt från olika processer. Slam är mycket blött, upp till 85 procent vatten, och kan innehålla miljöskadliga ämnen vilket gör hanteringen problematisk. Dessutom släpper slam ifrån sig stora mängder växthusgaser, metan och lustgas, när den bryts ned biologiskt.

Stora Ensos anläggning i Heinola Finland som producerar fluting (wellpappmaterial)kommer att omvandla cirka 25 000 ton av brukets bioslam till biokol per år. Biokolet kommer att användas i brukets egna värmepanna och för att värma den närbelägna staden Heinola med cirka 19 000 invånare.Anläggningen i Heinola är planerad att driftsättas under första halvåret 2019.

C-Green är ett svenskt processtekniskt innovationsbolag som utvecklad en komplett lösning för att effektivt omvandla stora mängder slam till biokol. Processen bygger på hydrotermisk karbonisering och har vidareutvecklats för att fungera kontinuerligt och med ett nästan obefintligt externt energibehov. Det biokol som produceras är ett torrt högvärdigt biobränsle som inte avger någon lukt eller växthusgaser. C-Greens lösning är ett utmärkt sätt att lösa slamproblemet hos större industrier, vattenreningsverk och jordbruk.