”Biogas är en viktig del när vi bryter fossilberoendet i transportsektorn”

Miljöminister Karolina Skog. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen ger nu Energimyndigheten 200 miljoner kronor för att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas. Satsningen ska skynda på omställningen till fossilfria tunga transporter. Det skriver Miljö- och energidepartementet i ett pressmeddelande.

Arbetet med att minska klimatutsläppen behöver integreras i alla politikområden och på alla nivåer i samhället. Därför ger regeringen Energimyndigheten i uppdrag att inrätta ett innovationskluster för att stötta utveckling och användning av flytande biogas i tung trafik. Satsningen ska också synliggöra smarta lösningar för omställning till fossilfri tung trafik. Innovationsklustret ska även skapa möjligheter för export av både kunskap och svensk teknik.

− Biogas är en viktig del när vi bryter fossilberoendet i transportsektorn. Hittills har vi mest använt biogas i vägtransporter, men vi ser att den har goda möjligheter att ersätta fossila bränslen inom industri och sjöfart, säger miljöminister Karolina Skog.

− Regeringen håller med branschen om att det är viktigt att visa upp våra lyckade exempel och vi ses redan i många delar av världen som föregångare i omställningen. Den här typen av satsning är ett steg på vägen mot Sverige som en permanent världsutställning, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Innovationsklustret ska inrättas som en fysisk plats i Sverige som kan besökas av både nationella och internationella beslutsfattare. Platsen för klustret kommer att bestämmas genom en utlysning. Innovationsklustret ska också analyser eventuella återstående problem med regelverk. Samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor är centralt.

Satsningen omfattar totalt 200 miljoner kronor under åren 2018-2021 fördelat enligt följande: 28 miljoner kronor 2018, 32 miljoner kronor 2019, 25 miljoner kronor 2020 och 115 miljoner kronor 2021. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2022.