Hannovermässan: Effektiviteten hos Power-to-Gas-system ökar

Effektiviteten hos Power-to-Gas-system ökar. Bilden visar forskningsinstitutet KIT:s och företaget Sunfires demonstrationsanläggning som förbinder metanisering med högtemperatur elektrolys. Foto: Sunfire GmbH

Ett problem med förnybar energi har hittills varit lagringen av energi. Forskning har ändå tagit ett stort steg framåt när det gäller Power-to-Gas-lösningar. Detta gynnar särskilt stora industrianläggningar.

El från förnybara källor genereras inte alltid när den behövs. Genomförbara, effektiva lagringslösningar har sålunda visat sig vara nyckelkriterium exempelvis för det så kallade Energiwende i Tyskland.

Power to Gas innebär en systemlösning som knyter ihop en önskan att storskaligt kunna lagra el med behovet av att få fram mer förnybara drivmedel. När tillgången på vindkraft är stor och all el inte kan tas tillvara kan den i stället användas för att framställa vätgas. Gasen kan användas direkt som bränsle.

Vätgasen kan också användas för att öka utbytet av biometan när biogas produceras. Att ta hand om tillfälliga överskott från vindkraften och att omvandla elen till biogas i ett regionalt gasnät ökar möjligheterna att bygga ut vindkraften.

Samtidigt fördubblas utbytet av biogas ur befintlig biomassa genom att den koldioxid som behövs i gasprocessen kommer från biogasproduktion. Det går därför att utvinna mer biogas ur samma mängd råvara.

Samtidigt som bilindustrin forskar mellan scenarier för fordon och nät, blir en lösning som använder det befintliga gasnätet allt tydligare på den övriga elmarknaden, nämligen ”kraft till gas”.

 Den tyska vindkraftsorganisationen (BWE) och initiativet för naturgasförvaring (INES) har redan genomfört en undersökning som visar att förnybar gas fullt ut kan tillgodose industrins energibehov 2050. Energikonverteringens följder fortsätter emellertid att vara ett problem.

Standardsystem uppnår för närvarande en konverteringseffektivitet på drygt 50 procent. Forskare som är verksamma vid Karlsruhe Institute of Technology (KIT) har emellertid nyligen uppnått hög temperaturelektrolys och metanisering med en effektivitet på över 75 procent. Forskarnas framsteg består framför allt av elektrolys vid särskilt höga temperaturer på 800° C.

Karlsruhe-forskarna samarbetar med industriföretag. De bedriver forskning inom ramen av EU-projektet HELMETH (Integrated High-Temperature Electrolys and Methanation for Effective Power to Gas Conversion). Sunfire GmbH och den tyska branschorganisationen för gassystem DVGW. Det är i huvudsak dessa organisationer, som är inblandade i utvecklingsarbetet.