Gemensamma nordiska systemet för kapacitetsmarknaden tar ett steg framåt

Foto: Piqsels

Svenska kraftnät går över till ett gemensamt nordiskt system för kapacitetsmarknaden för automatiska frekvensåterställningsreserver (automatic Frequency Restoration Reserve, aFRR). Detta innebär en ny handelsplattform med ett nytt gränssnitt till kontrollrummet på Svenska kraftnäts huvudkontor i Sundbyberg.

Den svenska lanseringen innebär flera efterlängtade förändringar i marknadsdesignen, så som budgivning per el-område, dagliga auktioner och marginalprissättning. I och med denna förändring förbereds det även för framtidens balansering som inte bara säkerställer rätt volymreserver utan även att dessa finns tillgängliga på rätt plats i nätet. Den första dagliga upphandlingen genomfördes den 10 maj och blev giltig på leveransdagen 11 maj.

- Vi utökar samarbetet med leverantörerna på marknaden och effekten blir att vi närmar oss varandra. En viktig byggsten för framtida implementationer inom det nordiska balanseringsprogrammet (Nordic Balancing Model, NBM), säger Sofie Waldén, projektledare.

Förändringar i marknadsdesignen:

En bred variation av budtyper införs, samt flertalet möjligheter för insändning av bud. Detta ökar möjligheten för fler aktörer att delta på marknaden.

En övergång till marginalprissättning av uppköpt kapacitet istället för dagens ”pay-as-bid”. Övergången till marginalprissättning är något som har efterfrågats av marknadens aktörer under lång tid. Med marginalprissättning får alla aktörer betalt enligt det högst prissatta uppköpta budet, vilket på sikt kommer främja konkurrensen, underlätta för aktörerna vid prissättning av bud samt öka intresset för att delta på marknaden. Uppköp av kapacitet går från veckomarknad till dagliga auktioner inför kommande dags driftdygn.

Dagliga auktioner kommer att underlätta för aktörer vid prognostiseringen av tillgänglighet av kapacitet då de endast behöver lägga en prognos för kommande dygn. Risken för otillgänglighet minskar därmed. Det finns en förhoppning om att både öka antalet aktörer som deltar och tillgängliga volymer att köpa upp.

Ett stort jobb och ett gott samarbete

– Projektet har krävt mycket tvärfunktionellt samarbete. Detta är dock inte slutmålet för delprojektet aFRR CM. Att starta upp den nationella marknaden är ett steg på vägen mot målet som är en gemensam nordisk marknad. I aktuell roadmap för NBM-programmet ska detta implementeras Q4 2022. Detta efter att parallellkörningen av den nya flödesbaserade metoden för kapacitetsberäkning har klarat av de första tre månaderna med felfri drift, samt uppfyllt de KPI:er som reglermyndigheten satt upp för godkännande. Detta innebär att det inte blir någon längre vila efter maj månad utan vi sätter igång direkt med att planera för nästa steg, säger Sofie Waldén.

Den gemensamma nordiska plattformen har använts av den norska marknaden sedan november 2021 och av den finska marknaden sedan januari 2022.