Kraftringen satsar på innovativ lokal energilösning i Stångby utanför Lund

Bakgrunden till att Kraftringen satsar på ett lokalt fjärrvärmenät i Stångby är det faktum att området inte kan anslutas till det traditionella fjärrvärmenätet på grund av dess närhet till järnvägen. Foto: Lantmäteriet

Text: Annika Wihlborg

I det lilla stationssamhället Stångby strax norr om Lund har Kraftringen valt en innovativ och annorlunda energilösning i form av ett lokalt värmesystem. Tanken är att anläggningen ska fungera som heltäckande energikälla i det expansiva bostadsområdet. I juni 2021 levererade det fi nländska företaget Gebwell fem storskaliga bergvärmepumpar av typen Taurus Inverter till Kraftringens lokala energiförsörjningsprojekt.

Lund är en expansiv kommun med storslagna utbyggnadsplaner. Stångby är en av de orter i Lunds kommun som under de kommande åren ska växa allra mest. De nybyggnationsprojekt som nu pågår i Stångby innebär att befolkningen ökar från drygt 2000 till drygt 4000 personer. Bakgrunden till att Kraftringen satsar på ett lokalt fjärrvärmenät i Stångby är det faktum att området inte kan anslutas till det traditionella fjärrvärmenätet på grund av dess närhet till järnvägen.

– Gebwells värmepumpar hjälper oss att möta de unika förutsättningarna i området när vi bygger ett komplett energisystem med lokalt producerad fjärrvärme och fjärrkyla. De fem värmepumparna som möjliggör uppvärmningen av drygt 300 lägenheter, installeras hösten 2021. De första boende i det nya området flyttar in 2022, säger Jon Svärdprojektchef för Stångbyprojektet på Kraftringen.

Den nya generationens storskaliga och kraftfulla värmepumpar

–I Stångby möjliggör värmepumpar mer hållbar drift, mindre slitage och mer exakt reglering genom att kompressorns hastighet kan ökas eller minskas på ett intelligent sätt. De värmepumpar som vi levererar till Stångby är inverterstyrda, vilket innebär att de anpassar sig till energibehoven genom att optimera värmeeffekten, säger Thomas Lindstorm, Area Manager för värmepumpar på Gebwell Sverige.

Traditionellt sett betraktar många fjärrvärme och bergvärme som konkurrande system, men Thomas Lindhstorm har på senare år noterat ett ökande intresse från fjärrvärmebolag som vill etablera lokala energisystem i områden där fjärrvärmenätet ännu inte är utbyggt. Det kan exempelvis handla om kommuner med ambitiösa expansionsplaner som innefattar helt nya stadsdelar i områden som saknar fjärrvärmeanslutning eller områden som planeras att anslutas till fjärrvärmenätet på femton till tjugo års sikt.

bild
Översiktsbild över området i Stångby där den lokala energiförsörjningslösningen byggs. Foto: Lantmäteriet

Minskar motsättningarna mellan energikällorna

–Det är kostsamt och tidskrävande att ansluta nya stadsdelar och bostadsområden till fjärrvärmenätet, vilket på sikt kan utgöra ett hinder och en bromskloss för kommunernas stadsplanering. Här framstår lokala energisystem som ett attraktivt alternativ för allt fler, säger Thomas Lindhstorm.

Gebwell tillverkar både bergvärmepumpar och fjärrvärmecentraler och har som övergripande ambition att agera förebild i arbetet med att överbrygga motsättningar mellan de båda energislagen. Bolagets vision är i stället att visa på goda exempel där fjärrvärme och bergvärme kan kombineras på ett framgångsrikt sätt.

–De värmepumpar vi levererar till Kraftringen i Stångby är exempel på den nya generationens kraftfulla och storskaliga värmepumpar med en ny typ av köldmedium och semihermetiskt tillslutna kompressorer. Traditionellt sett används hermetiskt tillslutna kompressorer i värmepumpar, men det rimmar illa med hållbarhetsmålen eftersom det bidrar till en kortare livslängd, säger Thomas Lindhstorm.

IoT-lösning möjliggör distansbaserad drift

Han betraktar Stångbyprojektet som ett viktigt referensprojekt och tror att vi kommer att få ser betydligt fler exempel på lokala energiförsörjningslösningar framöver.

–Tekniken har utvecklats så pass mycket att de storskaliga värmepumparna med invertersystem kan kopplas upp mot molnet via en IoT-lösning. Det innebär att merparten av driften och övervakningen av systemet kan ske på distans. I praktiken innebär det att när Kraftringen startar upp sina bergvärmepumpar från oss i Stångby så kan de övervakas från vår produktionsenhet i Finland, säger Thomas Lindhstorm.