Ei - Informationen från elnätsföretag till kunderna kan vara bristande

Bild: Thomas Kelley/Unsplash

Just nu granskar Energimarknadsinspektionen (Ei) hur elnätsföretag följer ellagen och Ei:s mätföreskrifter när det gäller att informera kunden vid leverantörsbyte och vid flytt till ny bostad. Tillsynen visar att flera företag brister i sina rutiner, men det finns fortfarande möjlighet att rätta till bristerna och skicka kompletterande underlag till Ei.

När elnätsföretaget får information från en elhandlare om att en kund flyttar in eller byter elhandlare ska nätföretaget skicka information till kunden. Det är bland annat viktigt för att säkerställa att det inte sker ett leverantörsbyte mot kundens vilja eller vetskap.

Nu granskar Ei den information som elnätsföretaget skickar till kunden efter att elnätsföretaget tagit emot anmälan om påbörjande eller övertagande av elleverans. Ei granskar även att informationen skickas i rätt tid (utan dröjsmål).

— ­Generellt ser vi att det finns en hel del brister i det underlag som elnätsföretagen har skickat in till Ei. Bristerna handlar om att många företag inte informerar kunderna på rätt sätt eller i rätt tid vid en inflytt eller ett leverantörsbyte, säger Tor Ny, jurist på Ei.

Tillsynen påbörjades i våras och innebär att Ei granskar om elnätsföretagen lämnar den information till kunden som de ska göra enligt Ei:s mätföreskrifter 11 kap. 18 § första stycket EIFS 2016:2. Granskning pågår och beräknas pågå fram till i höst.

Möjlighet att komplettera

Granskningen omfattar samtliga elnätsföretag och pågår fortfarande. Det finns därför möjlighet för elnätsföretagen att vid behov skicka in kompletteringar till Ei.

Ei har hittills granskat cirka en fjärdedel av elnätsföretagen och de brister som hittills visat sig enligt nätföretagens svar är bland annat:

  • Elnätsföretaget redogör inte för hur det säkerställer att meddelandet om inflytt (påbörjande) eller leverantörsbyte (övertagande) skickas till kunden, utan dröjsmål. (Enligt tidigare beslut från Ei tolkas utan dröjsmål att kunden ska underrättas direkt eller i vart fall inom maximalt sju dagar.)
  • Det framgår inte tydligt av vilken orsak kunden får meddelandet, det vill säga om meddelandet rör en inflytt (påbörjande) eller ett leverantörsbyte (övertagande).
  • Mätar-id har inte angetts.
  • Elnätsföretaget har skickat ett så kallat anvisningsbrev istället för det meddelande om inflytt som Ei har begärt att få ta del av. I meddelandet om påbörjande ska det framgå vilken elleverantör som kunden har valt innan inflytten.
  • Elnätsföretaget hänvisar i meddelandet till en webblänk som leder till “Mina sidor”. Där krävs inloggning för att kunden ska få ta del av de uppgifter som de enligt föreskrifterna ska meddela kunden.

Syftet med tillsynen är att säkerställa att kunderna får den information de har rätt till genom att den lagstiftning som finns på området följs.

Genom att informera om de brister som hittills visat sig i tillsynen finns möjlighet för de företag som känner igen sig att komplettera det underlag de skickat in till Ei.

— Ei vill uppmärksamma elnätsföretagen på att de gärna kan se över de svar de skickat in till oss och komplettera i de fall de ser att det behövs. På det viset hoppas vi minska administrationen och antalet förelägganden i slutet av tillsynen, samtidigt som vi snabbare kan uppnå att fler gör rätt, säger Tor Ny.

Källa: Energimarknadsinspektionen

Mer om granskningen finns att läsa här.