Gas for Climate - Nya mål för förnybar gas behövs

Bild: NOAA/Unsplash

Gas for Climate förespråkar i ett nytt policydokument att elva procent av all gas som förbrukas i EU ska vara förnybar till år 2030. Målet stöds av två delmål om åtta procent hållbar biogas och tre procent förnybar vätgas och bör införas i EU:s direktiv om förnybar energi, RED-direktivet.

Nordion Energi är en del av Gas for Climate som idag publicerar ett policydokument som ger en analysbaserad motivering till varför ett mål på elva procent förnybar gas är nödvändigt för att uppfylla EU:s ambition att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent till år 2030. Policydokumentet följer förra årets rapport Gas Decarbonisation Pathways 2020-2050 från Gas for Climate, som visar att det krävs ytterligare politiska åtgärder för att öka tillgången på biogas, grön och blå vätgas som alla behövs för att möte EU:s satta klimatmål. Policydokument som publiceras idag fokuserar på biogas och grön vätgas och visar behovet av ytterligare incitament i jämförelse med de incitament som krävs för att möjliggöra uppskalningen av blå vätgas.

- Förnybar gas, både vätgas och biogas, kommer att bli oerhört viktig i samhällets omställning till grön energi. Ett konkret mål för förnybar gas är därför ett viktigt verktyg, kanske till och med avgörande, för att Europa ska nå sina klimatmål, säger Hans Kreisel, VD på Nordion Energi. I Sverige har vi redan idag över 30 procent biogas i vårt system och vi ska såklart se till att biogasens betydelse fortsätter att öka. När det gäller vätgasen är den topp-prioriterad efter att EU-kommissionen lanserat en offensiv vätgasstrategi som kraftfullt kommer att påskynda omställningen.

För att säkerställa en konsekvent marknadsökning av grön vätgas och biogas inom EU stöds det planerade målet på elva procent av två delmål, där minst åtta procent av den gas som förbrukas i EU 2030 bör vara biogas och minst tre procent bör vara grön vätgas. Delmålen avspeglar att biogasen idag är kommersiellt tillgängligt och skalbar på ett hållbart sätt. Även grön vätgas bör öka under 2020-talet. Målet på tre procent grön vätgas är i linje med EU-kommissionens mål på minst 40 GW elektrolyskapacitet i EU. Ett bindande mål för förnybar gas bidrar till att minska produktionskostnaderna för biogas och grön vätgas under 2020-talet, samtidigt som det långsiktigt bidrar till att uppnå de europeiska målen för minskade koldioxidutsläpp till lägsta samhällskostnader. Gas for Climate förutser att ett EU-omfattande mål för förnybar gas skulle översättas till särskilda nationella mål, också för Sverige.

Policydokumentet om förnybar gas är det första i en serie som ges ut under 2021. Gas for Climate genomför för närvarande nya aktiviteter, bland annat inrättandet av en europeisk biometanallians och en ny analys av vätgasbehovet.

Gas for Climate expanderar och utser ny ordförande

Den grekiska transmissionsnätsoperatören DESFA har anslutit sig till konsortiet för att stödja Gas for Climates vision och ambitioner för 2021. Gas for Climate har nu medlemmar från nio EU-länder. Gas for Climates nya ordförande Marie-Claire Aoun, chef för Institutional Relations på Teréga, betonar:
”Jag är tacksam över att DESFA ansluter sig till Gas for Climate i början av ett avgörande år för förnybara gaser och gaser med låga koldioxidutsläpp i EU. Under den här dynamiska perioden är jag hedrad över att vara ordförande för Gas for Climate. Vi kommer att fortsätta ge förslag och analyser för att uppnå koldioxidneutralitet i EU 2050 till lägsta möjliga kostnad för samhället.”