Schneider Electric har förvärvat en kontrollpost i ETAP Automation Inc

Bild: Schneider Electric

Schneider Electric har förvärvat en kontrollpost i ETAP Automation Inc., som är en ledande mjukvaruplattform för modellering och simulering av elkraftsystem. ETAP används av över 10 000 design- och ingenjörsföretag världen över för att simulera, kontrollera och optimera kunders elsystem utifrån digitala tvillingar.

ETAPs erbjudande kompletterar den befintliga mjukvaruportföljen för elkraftsystem hos Schneider Electric. ETAPs teknik kommer att integreras i en molnbaserad plattform för design och drift av kritiska kraftsystem. Plattformen använder leverantörsoberoende mjukvarudriven modellering, design och realtidsprognos för simulerings- och driftlösningar. Den hjälper till att leverera end-to-end-digitalisering och öka effektiviteten, hållbarheten och motståndskraften i kritiska kraft- och nätapplikationer.

Ökad digitalisering kommer att vara en viktig faktor för övergången till hållbar energi. Det gemensamma erbjudandet kommer att bana väg för gröna datacenter och motståndskraftiga elnät, vilket möjliggör bättre integration av förnybara energikällor, mikronät, bränsleceller och batterilagringsteknik. Dessutom kommer kunder och partners inom kritiska process- och hybridindustrier, energibolag, datacenter, järnvägar och flygplatser att kunna dra nytta av förbättrad kapacitet för modellering, design och funktioner för prediktivt underhåll.

En mer effektiv och koldioxidsnål framtid börjar med smart design

År 2040 kommer elenergi ha en helt annorlunda roll i världen. Andelen elenergi kommer att fördubblas och nå minst 40 procent av den slutliga energianvändningen, samtidigt som sex gånger mer el kommer att genereras från sol och vind, enligt IEA. En anledning till att dagens eldistributionssystem är ineffektiva är att digital teknik inte används i tillräcklig utsträckning.

En förutsättning för mer effektiv infrastruktur med låga koldioxidutsläpp är smartare design. Studier visar att omarbetningar på grund av designfel kan stå för upp till 20 procent högre kostnader i de totala investeringarna (CapEx). Den kombinerade lösningen hjälper till att förbättra kraftsystemets prestanda från modellering till design och drift för att i sin tur förbättra