MLT Maskin & Laserteknik vinner upphandling från Göteborg Energi

Foto: MLT Maskin & Laserteknik AB

MLT Maskin & Laserteknik AB i Göteborg har av Göteborg Energi utsetts till leverantör av en helhetslösning för vibrationsmätning, datainsamling och analys av kritiska produktions-anläggningar och applikationer. Genom s k  Condition Based Monitoring (Tillståndskontroll) förenklas arbetet med att i ett tidigt skede identifiera hotande tekniska defekter på mekaniskt roterande maskiner som exempelvis turbiner, värmepumpar, kompressorer och fläktar. Oplanerade driftstörningar kan på så sätt undvikas och underhållsarbetet bedrivas mer proaktivt. Den lösning Göteborgs Energi valt omfattar bl a handhållna instrument för vibrationsmätning, en mjukvaruplattform för analys av mätdata, utbildning samt MLT:s tjänster för analyser. Avtalet som tecknats sträcker sig över 8 år och planerad start för samarbetet är vid det kommande årsskiftet.

Göteborg Energi ägs av Göteborgs Stad och är stadens största kommunala bolag med drygt 900 medarbetare och en omsättning på ca 5,7 miljarder (2019). Affärsidéen är att som ett ledande energiföretag utveckla hållbara och konkurrenskraftiga energilösningar tillsammans med kunder och partners. Göteborgs energisystem har också väckt uppmärksamhet långt utanför Sveriges gränser. På få andra platser lyckas man så effektivt ta vara på samhällets spill och restprodukter.

Fjärrvärmesystemet, med ett ledningsnät som är ca 135 mil långt, värms främst av återvunnen värme från stadens raffinaderier, avfallsförbränning och avloppsvatten. När den återvunna värmen inte räcker till används restprodukter från skogen som flis och pellets. Förnyelsebar el produceras även vid vindkraftverk i bl a Bohuslän samt i Nya Solevi som är en av Sveriges största solcellsparker. Energisystemet omfattar även fjärrkyla, en anläggning framställning av biogas, ett 700 mil långt elnät, ett distributionsledningsnät för natur- och biogas samt energitjänster som hjälper Göteborg Energis kunder att reducera energi- och driftskostnader samt minska klimatpåverkan.

MLT:s stabilitet som företag en avgörande faktor

I det omfattande fjärrvärmenätet finns ett 40-tal pumpstationer. Jarl Ivarsson som är enhetschef för verksamhetsområdet Drift & Underhåll hos Göteborg Energi tar pumpstationerna som exempel på kritiska applikationer som ställer stora krav på en kontinuerlig tillståndskontroll.

”I vårt fjärrvärmenät finns stora höjdskillnader och det är helt nödvändigt att vi har full kontroll på pumparnas driftstatus så att varmvattnet utan störningar pumpas ut genom det långa nätet. Vi utför sedan många år tillståndskontroll i egen regi. Genom ett långsiktigt samarbete med MLT vill vi ta detta arbete ett steg längre. Vi bedriver ett kontinuerligt arbete enligt principen för Lean och att uppnå ständiga förbättringar är viktigt för oss. Nu vill vi göra det även inom Tillståndskontroll och MLT har den stabilitet som företag, erfarenhet av kraft- och värmeindustrin samt kompetens som bäst uppfyllde våra upphandlingskrav”, säger Jarl Ivarsson.

Senaste tekniken för handhållen vibrationsmätning

Den lösning som Göteborg Energi valt omfattar bl a den absolut senaste tekniken för handhållen vibrationsmätning. Det är det användarvänliga ronderingsinstrumentet VIBScanner 2 från tyska Prüftechnik med vilket datainsamlingen sker snabbt och enkelt med ett knapptryck. Mätningen sker ultrasnabbt och med mycket stor precision. Efter att mätpunkter (taggar) satts upp på aktuella maskiner av en mättekniker kan mätningarna utföras av fältpersonal.  Mätdata förs sedan över till mjukvaruplattformen OMNITREND Center för analys och i avtalet med Göteborg Energi ingår att MLT:s personal utför dessa analyser och sammanställer rapporter till Jarl Ivarssons verksamhetsområde.