Innovativ samverkan för ett klimatneutralt Göteborg 2030

Bild: Chalmers Industriteknik

I det europeiska samverkansprojektet Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) utvecklas en digital tvilling för att utforska hur ett energipositivt och klimatneutralt område kan realiseras, kvalitetssäkras och underlätta dialogen. PEPP (Positive Energy Planning Process) används för att leda processen. Kvarteret Jättesten på Hisingen i Göteborg fungerar som Sveriges pilotsajt där kommun, akademi och industri samverkar.

Göteborgs stad siktar på att bli klimatneutral redan 2030. Projektet DT4PEDs ska bidra till denna målsättning genom att fokusera på energipositiva och klimatneutrala områden. AB Framtiden, Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Stadsfastighetsförvaltningen Göteborg stad, Chalmers Industriteknik, White Arkitekter, Göteborgs Universitet och Chalmers tekniska högskola arbetar tillsammans med hjälp av en digital tvilling för att utveckla kvarteret Jättesten till Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område. Målet är att kvarteret ska bli en förebild inom hållbar stadsutveckling.

Energi- och klimatomställningen på områdesnivå är en stor utmaning eftersom olika byggnaders energisystem och krav från olika aktörer, såsom förvaltare, utvecklare, entreprenörer och boende, måste förenas. Projektet DT4PEDs utvecklar en kvalitetssäkringsprocess baserad på en digital tvilling-energimodell och använder den digitala tvillingen som ett dialogverktyg för att säkerställa att kvarteret blir energipositivt utan att öka klimatbelastningen.

Hanna Öberg, miljösamordnare på AB Framtiden, säger: "Energi- och klimatfrågan har blivit mer komplex de senaste åren samtidigt som vi har fått ökade kunskaper om byggbranschens klimatpåverkan och vår energianvändning ur ett samhällsperspektiv. Förhoppningen är att projektet ska ge stadens allmännytta bättre beslutsunderlag i denna fråga."

Energieffektiviserande åtgärder kan orsaka klimatpåverkan genom materialproduktion, transporter och maskinanvändning. Därför bör beslut om åtgärder tas ur ett livscykelperspektiv med bedömning av klimatpåverkan under byggdelars livstid.

Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsspecialist på White, säger: "Förutom att bidra till ett klimatneutralt Göteborg hoppas vi att projektet ska driva på utvecklingen av energieffektiva byggnader och minska energi- och driftskostnader för både boende och verksamheter i området. PEPP-processen i kombination med den digitala tvillingen ger oss helt nya möjligheter att planera, testa och förutse behov och effekter, vilket också kommer att göra det lättare för fler att följa efter. Det känns otroligt spännande."

Projektet är ett europeiskt samarbetsprojekt mellan Österrike, Turkiet och Sverige, där varje land har ett pilotområde.

Liane Thuvander, projektledare för det svenska teamet och biträdande professor på Chalmers tekniska högskola, säger: "Digitala tvillingar kommer att utvecklas och testas i tre pilotområden i partnerländerna med olika förutsättningar: i Österrike ska ett nytt område byggas, i Turkiet ska ett befintligt område utvärderas och i Sverige ska det befintliga kvarteret Jättesten i Göteborg både renoveras och förtätas. Den digitala tvillingen kommer att kvalitetssäkra hela processen oavsett byggstatus eller klimat och bidra till bättre kommunikation mellan olika aktörer."

Om Digitala Tvillingar

Digitala tvillingar är modeller som speglar verkligheten i ett digitalt system, inklusive byggnadernas energianvändning och klimatpåverkan. De möjliggör beskrivning av befintliga byggnader och energisystem samt analys av konsekvenserna av olika åtgärder, och stödjer driften av byggnaderna samt underlättar kommunikationen mellan olika aktörer.

Om energipositiva områden (PED – Positive Energy Districts)

PED innebär att byggnader och områden går från att vara energikonsumenter till energiproducenter genom förnybara energikällor, effektiva energisystem och välutformade byggnader. PEDs är energieffektiva och energiflexibla grupper av sammankopplade byggnader som producerar nettonollutsläpp av växthusgaser och hanterar en årlig lokal eller regional överskottsproduktion av förnybar energi.

Om PEPP – Positive Energy Planning Process

PEPP, utvecklat av White Arkitekter, hjälper till att skapa, utveckla och underhålla energipositiva områden där människor, natur och företag kan blomstra och nå sina klimatmål. PEPP leder samverkansprocessen för att utveckla och genomföra strategiska, holistiska och väl förankrade färdplaner med hög acceptans bland nyckelaktörer.