Europeiska kärnkraftsindustrin framför klara förväntningar till den nya EU-kommissionen

Europeiska industriledare från organisationen, Nuclear Alliance of the EU Member States, presenterar sin manifest. Foto: Nucleareurope

Ledare från kärnkraftsindustrin i Europa har publicerat ett manifest där de anger sina prioriteringar för den nya EU-kommissionen. De betonar att kärnkraft spelar en avgörande roll för att förse EU med säker och prisvärd energi.

Nyligen valde EU-medborgarna 720 ledamöter till nästa Europaparlament. Den nya EU-kommissionen och dess president kommer också att väljas. Manifestet, som är framtaget av Nuclear Alliance of the EU Member States, framhåller att kärnkraften skulle kunna bidra med upp till 150 GW elkapacitet till EU år 2050, jämfört med dagens cirka 100 GW. Detta åtagande är i linje med initiativet Net Zero Nuclear, som lanserades i november förra året under COP28 och som syftar till att tredubbla världens kärnkraftskapacitet till år 2050.

Framsteg och stöd för kärnkraftsindustrin

Nyligen har även Europeiska kommissionen gett sitt stöd till sektorn under Nuclear Energy Summit i mars, och genom starten av European Industrial Alliance for Small Modular Reactors (SMRs), samt genom Europaparlamentets antagande av en egen initiativrapport om SMR.

Manifestet betonar:

- För att EU ska uppnå en klimatneutral framtid för vårt samhälle, är det avgörande att fullt ut stödja kärnkraftens centrala roll vid sidan av förnybara energikällor.

Man uppmanar Europeiska institutionerna att utveckla en ambitiös strategi för att påskynda avkarbonisering och elektrifiering av Europas industri. Denna strategi bör erkänna den betydande roll som kärnkraft spelar för att öka EU:s strategiska autonomi.

I manifestet uppmanar ledare inom kärnkraftsindustrin beslutsfattare att behandla alla teknologier som bidrar till noll netto-utsläpp lika; genomföra konsekventa och sammanhängande politiska åtgärder som underlättar utbyggnaden av kärnkraft; tillåta att kärnkraft får tillgång till EU-medel och finansiering; inkludera kärnkraftscykeln som en möjliggörande aktivitet under EU:s taxonomi för hållbar finans; se till att lågkoldioxidteknik inte diskrimineras i skattepolitiken; möjliggöra för innovativa kärnteknologier att få tillgång till EU-medel utöver Euratom-programmet och ge större stöd till forskning inom kärnkraft; samt stödja och investera i utvecklingen av en kvalificerad arbetskraft inom kärnkraftssektorn.

Yves Desbazeille, generaldirektör för Nucleareurope, tillägger:

- Kärnkraft är en ren och hållbar teknologi, vilket är varför det är avgörande att nästa kommission behandlar kärnkraft på lika villkor med andra fossilfria teknologier. Vår förhoppning är att framtida politiska förslag kommer att fokusera på mål - dekarbonisering, konkurrenskraft, energisjälvständighet - snarare än på specifika teknologier. Kärnkraft genererar för närvarande elektricitet i 14 av EU:s 27 medlemsstater och står för 25 % av Europas elproduktion och 50 % av dess lågkoldioxid-el.

Källa: World Nuclear News