Ammoniak framtidens sjöfartsbränsle

Ammoniak är kandidat till framtidens sjöfartsbränslen men är toxiskt och frätande och kan orsaka allvarliga skador hos människor. Det betonar vikten av utbildning menar undersökning. Arkivbild

Ammoniak är het kandidat till att bli ett av framtidens sjöfartsbränslen

En ny förstudie från Lighthouse och Trafikverket betonar vikten av utbildning och kunskap för att säkerställa en trygg och effektiv implementering av ammoniak som bränsle.

Idag produceras nästan all ammoniak, som i sig inte innehåller något kol, från kolväten vilket inte ger några fördelar ur klimatsynpunkt. Tanken är dock att framtidens sjöfartbränsle ska tillverkas av så kallad grön ammoniak, vilket produceras av förnybar el. Man tillgången på grön el kommer att vara begränsad en lång tid framöver i världen.

Ammoniak är toxiskt och frätande och kan orsaka allvarliga skador hos människor, till exempel vid hud- eller ögonkontakt medan inandning av ammoniakgas kan orsaka permanenta skador på exempelvis lungor och andra slemhinnor. Förstudieprojektet Säker ammoniak ombord, SAMM, har haft som mål att fördjupa förståelsen för ammoniaks potential som fartygsbränsle ur ett säkerhetsperspektiv.

– Gesignen av fartyg som ska köra på ammoniak är fortfarande i sin linda, men frågan har tagits upp på workshops och i en del rapporter världen över, berättar Anna Karlsson på RISE som lett det ettåriga projektet som gjorts inom ramen för Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart som Lighthouse driver.

Förstudiearbetet gjordes i två steg. Först utfördes en bakgrundsstudie som infattade litteraturstudier, intervjuer med branschfolk och ett studiebesök i Energihamnen, Göteborg.

– Alla intervjupersoner nämnde utbildning och kunskap som de viktigaste aspekterna att övervinna för att säkert kunna implementera ammoniak som fartygsbränsle. Några jämförde med tiden då LNG skulle införas då okunskapen också var stor och ny kompetens behövdes. Vi behöver ta reda på vad bunkringspersonal, besättningar, hamnarbetare, de som jobbar med tillstånd och andra i branschen måste lära sig.

I det andra steget genomfördes en fysisk workshop under en dag, där deltagarna hade kompetens inom fartygsdrift, hamnverksamhet, beredskap, försäkring, regler och föreskrifter.