Kraftringen dubblar elnätsinvesteringar - 3,5 Miljarder till skånes elnät

Foto: Mads Armgaard

För att uppnå de svenska klimatmålen och möta det ökande behovet av el i regionen, fördubblar Kraftringen Nät nu sina investeringar i det lokala elnätet. Fram till 2030 ska 3,5 miljarder kronor investeras för att utöka och framtidssäkra elnätet, vilket är avgörande för energiomställningen och för att Skåne ska fortsätta vara en attraktiv, expansiv och innovativ region.

Sverige står inför en stor utmaning med energiomställningen som krävs för att fasa ut fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser. Elektrifiering av stora delar av samhället är vägen framåt. Transporter och industri är redan på god väg att ställa om till eldrift, men mer behöver göras.

Utmaningen är särskilt stor i södra Sverige och elprisområde 4, som har den sämsta balansen mellan elanvändning och produktion i landet. Självförsörjningsgraden, dvs. producerad el i förhållande till konsumerad el, är endast 15 procent. I dag finns runt 1 000 MW installerad effekt i Skåne, men behovet beräknas redan år 2030 vara mer än sju gånger så stort. Detta ställer höga krav på elnätets kapacitet att distribuera elen.

Kraftringen Näts investeringar i elnätet uppgår idag till cirka 200 miljoner kronor per år, men de kommande åren ska investeringarna öka till cirka 400 miljoner kronor per år för att möta samhällets behov och krav. Investeringarna avser bland annat att bygga ut och öka kapaciteten, stormsäkra luftburna ledningar, och bedriva löpande förebyggande övervakningsarbete för att ersätta uttjänta komponenter.

- För oss som en reglerad verksamhet med ett lagstadgat uppdrag att följa samhällsutvecklingen, är det en självklarhet att utveckla elnätet så att det möter kundernas ökade behov och krav. För vår del innebär det att säkerställa att elnätet kan hantera den ökade kapaciteten som ska distribueras i lokalnäten, samtidigt som vi behåller dagens funktionalitet och tillgänglighet för allmänheten.