Växande flotta av tankfartyg transporterar sanktionerad förorenad olja

Denna "skuggflotta" består av hundratals tankfartyg som ofta opererar utanför den vanliga internationella sjöfartsregleringen. Foto: Creative Commons Lic, kredit: AntjeBartholdi

En växande flotta av tankfartyg som transporterar sanktionerad iransk, venezuelansk och rysk olja fyller sina tankar med det billigaste bränslet tillgängligt, vilket försvårar sjöfartsindustrins ansträngningar att använda renare bränsle för att minska utsläppen, enligt sjöfartsdata och källor.

Den globala sjöfartsindustrin står under ökande press att använda renare bränsle för att minska både koldioxid- och svaveldioxidutsläpp samt andra föroreningar och uppfylla bredare miljömål, meddelar nyhetsbyrån Reuter.

Hundratals tankfartyg som transporterar sanktionerad olja utgör en utmaning eftersom de är svåra att spåra på grund av deras oklara ägande och användning av icke-västlig försäkring och andra maritima tjänster. Dessa fartyg har liten motivation att följa renare sjöfartsstandarder.

– Det syns fler och fler fartyg som har funnit sätt att kringgå sanktioner genom att operera utanför västerländsk jurisdiktion, säger en huvudanalytiker på Lloyd's List Intelligence.

Avancerade bedrägliga metoder

Den så kallade "mörka flottan" har ökat kraftigt, och de bedrägliga sjöfartsmetoder de använder blir alltmer komplexa och sofistikerade. Detta inkluderar farliga fartyg-till-fartyg-överföringar av olja på internationellt vatten för att undvika inspektioner från hamnmyndigheter, förfalskning av fartygsidentifikationsnummer, sändning av falsk information om fartygens position och användning av flaggregistreringar med lägre standarder för teknisk översyn och expertis.

– Dessa metoder innebär inte bara ökade miljörisker utan också större risker för sjösäkerheten, tillägger analytikern.

Skuggflottans omfattning

Detta innebär att de har liten eller ingen insyn från västerländska tillsynsmyndigheter. Skuggflottan använder billigare, mer förorenande bränslen som kraftigt ökar utsläppen av både koldioxid och svaveldioxid.

Det är tydligt att behovet av internationell samordning och striktare regleringar är akut för att hantera dessa utmaningar. Den växande användningen av skuggflottan underminerar globala ansträngningar att minska sjöfartens miljöpåverkan och uppnå hållbarhetsmål.

Genom att belysa dessa frågor hoppas många inom industrin att öka medvetenheten och driva på för striktare kontroller och bättre efterlevnad av internationella miljöstandarder.

Konsekvenser för renare sjöfart

Samtidigt som stora delar av sjöfartsindustrin arbetar för att minska utsläppen och övergå till renare bränslen, visar skuggflottans verksamhet hur långt kvar det är till att nå dessa mål. Denna typ av verksamhet inte bara hotar miljön, utan underminerar även trovärdigheten för internationella regleringar och de insatser som många aktörer inom sjöfartsindustrin gör för att förbättra sin miljöprestanda.

Fortsatt övervakning och skärpta regleringar är nödvändiga för att motverka de negativa effekterna av denna växande skuggflotta och säkerställa att sjöfarten kan bidra till en hållbar framtid.

Källa: Reuter