Hållbara incitament - Privata investeringar för Svensk kärnkraft

Foto: Jekob Madsen / Unsplash

För att framgångsrikt implementera ny kärnkraft i Sverige krävs inte bara statligt stöd – en ny energidesign som engagerar marknadskrafterna är avgörande. I en nyligen publicerad rapport från Timbro Miljöinstitut presenteras konkreta förslag för detta.

I rapporten "Marknadskrafter – Ny kärnkraft i Sverige" delar Simon Wakter, civilingenjör inom kärnenergiteknik vid Timbro Miljöinstitut, och Hanna Stenegren, programansvarig för klimat-, miljö- och energifrågor på Timbro Miljöinstitut, sin vision om hur ny kärnkraft kan bli en realitet i Sverige. För att överkomma den betydande politiska risken som kärnkraftsprojekt innebär krävs inte bara ekonomiskt stöd utan även en omstrukturering av elmarknaden där baskraft, som kärnkraft, premieras för sina unika egenskaper.

Rapporten presenterar en genomförbar modell för att snabbt få på plats nya reaktorer genom tre huvudsakliga reformområden: marknadskrafter, politiskt stöd och regelförenklingar. Genom införandet av ett nytt verktyg, systemcertifikat, kan producenter av baskraft som vattenkraft och kärnkraft kompenseras för sina specifika egenskaper. Varje producerad megawattimme genererar ett systemcertifikat som distribueras antingen genom ett bonus-malussystem, av kundkollektivet som helhet eller i proportion till effektuttag.

Simon Wakter kommenterar: "Hittills har regeringen inte presenterat en finansieringsmodell som kan möjliggöra utbyggnaden av ny kärnkraft. Vår rapport visar att med rätt incitament kan vi locka privata investeringar och återigen göra Sverige till en ledande nation inom kärnkraft. Det är avgörande för att undvika en kostnadsökning för svenska skattebetalare."

Hanna Stenegren tillägger: "Sverige befinner sig vid en viktig vägskäl. Genom att återuppliva vår kärnkraftsindustri, baserat på marknadsprinciper och historiska erfarenheter, kan vi möta framtidens energibehov på ett hållbart och ekonomiskt effektivt sätt. Vi bör låta marknadskrafterna leda vägen och återigen göra Sverige till en pionjär inom kärnkraft."

PM Nilsson, VD på Timbro, avslutar med att betona vikten av att energisystemet även fortsättningsvis grundas på fria marknadskrafter. "Denna rapport från Timbro visar för första gången hur ett sådant system kan se ut. Marknaden spelar en central roll i övergången till fossilfrihet."