Estlands parlament tar steg mot kärnkraft

Estlands parlamentsbyggnad i Tallinn. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Jorge Franganillo

Estlands parlament, Riigikogu, har påbörjat förberedelserna för att införa kärnkraft som en del av landets energiförsörjning. Ett lagförslag som möjliggör detta har lagts fram, vilket markerar en viktig vägledning för landets energipolitiska framtid.

Det inskickade lagförslaget innebär att Riigikogu kommer att fatta ett principbeslut om huruvida produktion av kärnenergi ska tillåtas i Estland.

Lagstiftningsarbete i fokus

Förslaget bygger på en omfattande analys som genomförts av arbetsgruppen för kärnenergi under åren 2021 till 2023. Resultaten från studien, som pekar på att kärnenergi är genomförbart i Estland, överlämnades till den estniska regeringen i mars.

Initiativet stöds av 55 ledamöter i Riigikogu som vill se att förberedelser för kärnenergins införande görs, inklusive utveckling av nödvändig lagstiftning som en kärnenergi- och säkerhetslag. Detta innebär också att befintlig lagstiftning kompletteras, att en kärnenergimyndighet etableras, samt att branschspecifika kompetenser utvecklas.

Potentiella fördelar och utmaningar

Enligt lagförslagets motivering skulle kärnkraften erbjuda Estland en kontrollerbar och kontinuerlig energiproduktion för att balansera fluktuationer i produktionen av förnybar energi. Det skulle även bidra till att Estland når sina klimatmål om koldioxidneutralitet, säkerställa en stabil och prisvärd elektricitetsförsörjning på lång sikt, främja forskning och utveckling samt skapa ekonomiska fördelar och arbetstillfällen för lokalbefolkningen.

Utmaningar som nämns inkluderar utbildning av kvalificerad arbetskraft, hantering och förvaring av använt kärnbränsle samt beredskap för nödsituationer. För att hantera dessa krävs lämplig reglering, tillsyn, kompetensutveckling samt tillräcklig och rättidig finansiering.

Tillstånd för planering

Lagförslaget ger ännu inte tillstånd till byggnation av ett kärnkraftverk i Estland, men det lägger grunden för fortsatta diskussioner och planering inom området.

Estland, som för närvarande domineras av fossila bränslen i sin inhemska elproduktion, siktar på att nå nettonollutsläpp senast 2050 och ser kärnkraft som ett pålitligt och koldioxidfattigt alternativ för att diversifiera energimixen till 2035. Detta då landet planerar att avveckla användningen av inhemska oljeskiffrar. En lagförslag som skulle pausa nya tillstånd för oljeskifferbrytning fram till slutet av 2025 har också presenterats av den estniska regeringen och skickats till parlamentet för övervägande.

En rapport från Internationella atomenergiorganet (IAEA) i oktober noterade att Estland har genomfört en omfattande bedömning av sina infrastrukturbehov för att avgöra om de ska starta ett kärnkraftsprogram. I februari 2023 meddelade det estniska företaget Fermi Energia att de valt GE Hitachi Nuclear Energy's BWRX-300 SMR för eventuell användning i början av 2030-talet.

Källa: World Nuclear News