Ny plan för trygg energiförsörjning i Dalarna

Landshövding Helena Höij och Marit Ragnarsson, processledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län under konferensen.

Frågor kring hur vi skapar ett hållbart energisystem som kan möta det ökade elbehovet är aktuella och angelägna. Dessa diskuterades under en konferens i Borlänge förra veckan. Energiomställningen kommer att öka efterfrågan på el dramatiskt i framtiden. Det är en stor utmaning som kräver samarbete mellan energiproducenter, elnätsägare, kommuner, elanvändare och andra aktörer i Dalarna. Under konferensen presenterades nya prognoser för Dalarnas framtida behov av energi, el och effekt samt en plan för att trygga regionens framtida energiförsörjning.

"Vi kan inte ta elförsörjningen för given, och de aktörer som arbetar med frågan tar nu ett gemensamt grepp för att planera framåt. Vi ser ett behov av att öka samhällets medvetenhet kring elkonsumtion och öka förståelsen för att vi behöver bygga ut vårt elsystem i länet," säger landshövding Helena Höij.

En trygg energiförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling. Marit Ragnarsson, processledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län, förklarar: "Behovet av energi kommer att öka kraftigt på grund av nya industriella etableringar och datahallar. Stora processindustrier kommer också att ersätta fossil energi med el. Därför måste vi ha en plan för att möta efterfrågan och kunna välkomna nya etableringar i länet."

En säker energiförsörjning är avgörande för länets välstånd och utveckling. Flera utmaningar och behov måste mötas, såsom att fasa ut fossil energi, öka energiproduktionen, effektivisera energianvändningen, bygga ut elnätet och säkerställa tillgången på el dygnet runt. Samtidigt måste energipriserna vara konkurrenskraftiga och förutsägbara. Att minska beroendet av importerad el ökar också beredskapen.

Kan Dalarna bli självförsörjande på el? Vattenkraften i Dalarna kan inte byggas ut mer, men det finns stor potential att bygga ut vindkraften för att möta det framtida ökade elbehovet. Solenergin ökar kraftigt men kommer fortsatt att vara marginell totalt sett.

Energibalans När Dalarnas totala energibehov jämförs med den energi vi själva producerar, framgår det att vi kan bli nästan självförsörjande på energi till 2045, med undantag för biodrivmedel, om vi inte startar sådan produktion i Dalarna.

Elbalans En analys av elbehov och elproduktion visar att Dalarna kan bli självförsörjande på el året runt redan 2030. Detta förutsätter dock fortsatt utbyggnad av vindkraften, effektivisering av energianvändningen och utbyggnad av elnäten.

Effektbalans Användningen av el är ojämn under dygnet och året. För att Dalarna ska kunna vara självförsörjande på el alla timmar på året måste effekttopparna sänkas. Dessa uppstår när mycket el används samtidigt, till exempel under morgon- och kvällstid eller under årets kallaste dagar och veckor. Topparna begränsar anslutningen av nya verksamheter och ökar risken för elbrist samtidigt som priserna stiger.

Ett sätt att minska effekttopparna är att öka flexibiliteten i elanvändningen. Detta innebär att kunder flyttar eller minskar sin elanvändning till tider utanför topparna. En marknad håller på att utvecklas där kunder betalas för att vara mer flexibla, genom så kallade flexibilitetstjänster.

Genom att minska effekttopparna, öka flexibiliteten och fortsätta bygga ut batterilager har Dalarna potential att klara även de timmar på året då elanvändningen är som störst.