Helsingborgs hamn tar steget mot total elektrifiering

Visionsbild. Foto: Helsingborgs hamn

Med stöd från Vinnova, expertis från RISE och energi från Öresundskraft, tar Helsingborgs Hamn ett stort steg mot att bli Nordens mest moderna, helt elektrifierade hamn.

Projektet, "Helsingborgs Hållbara Hamn - utveckling av klimatneutral elektrifierad hamnverksamhet", strävar inte bara efter att göra hamnens drift klimatneutral utan även att skapa hållbara förutsättningar för både närmiljön och globala hamnar.

 

Klimatförändringar kräver minskade växthusgasutsläpp, enligt Parisavtalet och EU:s "Fit for 55"-klimatpaket. EU-länderna ska minska utsläppen med minst 55 % till 2030, vilket innebär att transportsektorn, inklusive maritima transporter, måste anpassa sig.

Elektrifiering

Även om sjöfarten har lägre utsläpp per transporterad ton jämfört med andra transportsätt, behöver den ändå minska sina utsläpp för att förbli konkurrenskraftig. Helsingborg, som är en av EU:s utvalda städer för att bli klimatneutrala, strävar mot noll nettoutsläpp av koldioxid år 2030 enligt kommunens Klimat- och energiplan 2024–2028.

Helsingborgs stad planerar att flytta hamnverksamheten söderut till år 2030, vilket skapar möjligheter för innovativa lösningar. Elektrifiering är huvudstrategin för att minska utsläppen. Genom årliga undersökningar av rederiernas intresse för landström, där intresset har ökat nyligen, och EU:s krav på landström i alla hamnar före 2030, förväntas intresset för att utrusta fartyg med anslutningsmöjligheter öka ytterligare.

Energistrategi

Öresundskraft har skapat en Energistrategi för Helsingborgs Hamn som visar det framtida behovet av el när hamnen omställs och flyttas. Behovet förväntas öka från 2,8 MW till 11 MW om inga åtgärder vidtas, där landströmsanslutningar till fartyg kan utgöra hälften av detta. Strategin ska vägleda projektet och möjliggöra planering för att möta det ökade elbehovet utan att begränsa stadens tillväxt. Dessutom kan strategin och projektet visa vägen för innovativa lösningar som kan användas i andra hamnar med liknande utmaningar.

Aktörerna

Helsingborgs Hamn leder projektet "Hållbar Hamn". RISE, med sin expertis inom hamnars omställning till fossilfrihet och erfarenhet från projektet "I.Hamn", bidrar med kunskap inom maritima transporter, energisystem och simulering. De fungerar också som processtöd för planeringen av systemdemonstratorn. Öresundskraft, Helsingborgs stads energibolag, deltar som den tredje aktören och tillhandahåller både nätinfrastruktur och energileveranser samt viktig energisystemkompetens för en resurseffektiv och hållbar hamnutveckling.

Syftet

Syftet med projektet är att utveckla en klimatneutral, elektrifierad hamnverksamhet där Helsingborgs Hamn utforskar hållbara energisystem och planerar ett demonstrationsprojekt för att testa tekniker och metoder i liten skala. Målet är att minska alla växthusgasutsläpp från hamnen med minimal påverkan på elnätet och sedan använda erfarenheterna för att inspirera andra hamnar och deras energileverantörer. Projektet inkluderar utvecklingen av en simulator för att planera för framtida energibehov för både hamnens interna verksamhet och för att tillhandahålla fossilfri energi till kunder och partners.