SENS utvecklar pumpkraftverk

Foto: Robert Wiedemann / Unsplash

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS" eller "Bolaget") meddelar att företaget har gjort framsteg i sin internationella expansion genom att påbörja ett nytt projekt för att utveckla ett potentiellt underjordiskt pumpkraftverk i Spanien. SENS har ingått ett intentionsavtal (LoI) med en energioperatör som delar deras engagemang för hållbarhet och innovation inom energisektorn.

Henrik Boman, vd för SENS, kommenterar: "Genom att underteckna ett intentionsavtal med denna energiinnovatör tar SENS ett viktigt steg mot att utveckla ett underjordiskt pumpkraftverk i Spanien. Detta projekt är en central del av vår strävan att bredda vår portfölj och stärka vår marknadsposition, särskilt på den internationella marknaden. Vårt samarbete bygger på vårt gemensamma engagemang för att utveckla energilagringslösningar som är avgörande för framtidens energisystem. Nästa steg är att genomföra en genomförbarhetsstudie för att bedöma projektets potential."

Med det ökande globala intresset har SENS uppmärksammats av mark- och gruvägare världen över. Dessa aktörer ser möjligheter i att omvandla oanvänd mark till underjordiska pumpkraftverk, vilket är en nyckelkomponent för långsiktig energilagring och stödjer energiomställningen.

SENS har undertecknat ett intentionsavtal med en energioperatör. Avtalet är det första steget i förberedelserna för ett samarbete som syftar till att undersöka möjligheten att bygga ett underjordiskt pumpkraftverk i en specifik gruva i Spanien. Fokus ligger på att utvärdera de kommersiella, tekniska, finansiella och juridiska aspekterna av projektet för att möjliggöra fortsatta diskussioner med energiinnovatören och involvera fler intressenter. SENS har redan besökt gruvområdet med sin egen spanska personal, och planen är att omedelbart påbörja utvärderingen. SENS kommer initialt att genomföra en genomförbarhetsstudie under året, som båda parter sedan kommer att gemensamt utvärdera för att besluta om projektets ekonomiska genomförbarhet.