Nya regler för energimarknaden

Foto: Nejc Soklič / Unsplash

Den uppdaterade Remit-förordningen innehåller nya krav för att förbättra skyddet mot marknadsmissbruk på energins grossistmarknad. Dessa krav börjar gälla den 7 maj 2024.

Den 17 april publicerades den uppdaterade Remit-förordningen i Europeiska unionens officiella tidning, vilket innebär att den träder i kraft den 7 maj 2024.

Ändringarna i Remit-förordningen finns i Ändringsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1106 av den 11 april 2024. Den ändrar tidigare förordningar (EU) nr 1227/2011 och (EU) 2019/942 och syftar till att stärka skyddet mot marknadsmanipulation inom energibranschen.

Ändringsförordningen inför nya krav för de företag som omfattas av Remit. Här är tre viktiga förändringar när ändringen träder i kraft den 7 maj 2024:

  1. Anmälningsskyldighet för marknadsaktörer inom algoritmisk handel eller direkt elektroniskt tillträde: Artikel 5a i ändringsförordningen introducerar krav för marknadsaktörer som bedriver algoritmisk handel i en medlemsstat, inklusive högfrekvenshandel med grossistenergiprodukter, och för de som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en organiserad marknadsplats (OMP). Aktörerna måste anmäla sin verksamhet till den nationella tillsynsmyndigheten och till Acer (byrån för samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter).

  2. Anmälningsskyldighet för marknadsaktörer bosatta utanför EU: Senast den 7 november 2024 ska marknadsaktörer som är etablerade eller bosatta i ett tredje land (utanför EU) och som bedriver transaktioner som måste rapporteras till Acer, utse en företrädare i en EU-medlemsstat där de är verksamma inom energigrossistmarknader. Denna representant ska registreras hos den nationella tillsynsmyndigheten.

  3. Utökade skyldigheter för personer som yrkesmässigt arrangerar eller genomför transaktioner med grossistenergiprodukter: Personer som yrkesmässigt utför transaktioner med grossistenergiprodukter ska nu rapportera misstänkta transaktioner samt misstänkta order och potentiella överträdelser av skyldigheten att offentliggöra insiderinformation. Anmälan ska göras till Acer och den berörda nationella tillsynsmyndigheten utan dröjsmål och senast fyra veckor efter att personen blivit medveten om händelsen.

Detta är en översikt över de viktigaste förändringarna i den uppdaterade Remit-förordningen och vad det innebär för aktörer på energimarknaden.