Vestas förnyar och utökar sitt aktiebaserade incitamentsprogram för 2024

Symbolbild. Foto: Vestas

Styrelsen för Vestas Wind Systems A/S har beslutat att fortsätta med det aktiebaserade incitamentsprogrammet för alla deltagare, inklusive den verkställande ledningen, och att lansera ett nytt program för 2024.

Det nya programmet kommer att följa samma villkor som det begränsade prestationsbaserade aktieprogrammet för 2023, i enlighet med Vestas’ ersättningspolicy som godkändes vid bolagsstämman den 8 april 2021.

Programmet omfattar begränsade prestationsbaserade aktier, där prestationerna kommer att mätas över en treårsperiod. Prestationerna baseras på finansiella nyckeltal och kommersiella mål som styrelsen har fastställt.

En fastställd målnivå

Detaljer om det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2024 innefattar ungefär 295 deltagare från den verkställande ledningen och andra specificerade positioner på högre ledningsnivå. Det totala antalet aktier som kan tilldelas inom ramen för programmet uppgår till maximalt 1,9 miljoner aktier vid full prestation.

Antalet aktier som tilldelas baseras på en fastställd målnivå för varje position. Inga betalningar för eventuell tilldelning görs av deltagarna. Om alla nyckeltal uppnås på målnivå, kommer totalt cirka 1,3 miljoner aktier att tilldelas från programmet, med ett totalt värde baserat på aktiekursen den 8 april 2024, vilket motsvarar cirka 32 miljoner euro.

Prestationsbaserade aktier

Det faktiska antalet prestationsbaserade aktier som är tillgängliga för distribution kan variera mellan 0 och 150 procent av målnivån och bestäms av Vestas’ prestation under de finansiella åren 2024, 2025 och 2026.

Antalet aktier som tilldelas de registrerade medlemmarna i den verkställande ledningen, det vill säga VD och CFO, kommer att följa riktlinjerna i Vestas’ ersättningspolicy. För 2024 kommer VD att tilldelas en målallokering på 120 000 aktier och CFO 40 000 aktier vid måluppfyllelse. Värdet på det faktiska antalet aktier som tilldelas VD och CFO kommer att vara begränsat till maximalt 300 procent av den årliga grundlönen vid tilldelningstillfället.

Antalet aktier måste godkännas

De prestationsbaserade aktierna kommer att tilldelas 2027. Nyckeltalen baseras på finansiella mål inklusive vinst per aktie, avkastning på sysselsatt kapital och Vestas’ marknadsandel, samt kommersiella mål för ett fåtal relevanta deltagare.

Utöver standardtilldelningen kan ytterligare aktier tilldelas i extraordinära fall som ett alternativ till kontantbonus vid anställning eller för att behålla nyckelpersoner. Dessa extra tilldelningar justeras inte för prestation och kan tilldelas utvalda deltagare utöver deras standardallokering. De utvalda individerna och antalet aktier måste godkännas av den verkställande ledningen och rapporteras till nominerings- och ersättningskommittén.

Programmet är underkastat obligatorisk lagstiftning och vissa villkor gällande goda och dåliga avgångar. Antalet aktier tillgängliga för tilldelning kan justeras vid förändringar i Vestas’ kapitalstruktur, och beräkningen av nyckeltalen kan justeras för vissa icke-operationella händelser. Vidare, i händelse av kontrollbyte, fusion, avveckling eller delning av Vestas, kan en accelererad tilldelning extraordinärt ske. Vid vissa överföringar av verksamheter eller förändringar i ägarintressen inom Vestas-koncernen kan justering, ersättning av programmet och/eller uppgörelse i kontanter av programmet helt eller delvis också äga rum.

Källa: Vestas