Solenergi lockar med minskade kostnader och klimatnytta

Foto: American Public Power Association / Unsplash

Under 2023 installerades över 100 000 solcellsanläggningar som var anslutna till elnätet i Sverige, med en sammanlagd installerad effekt på cirka 1 600 megawatt. Detta innebar en ökning med nästan 70 procent jämfört med 2022.

Vid slutet av 2023 fanns det cirka 252 000 elnätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, vilket resulterade i en total installerad effekt på cirka 4 000 megawatt (MW). Dessa solcellsanläggningar genererar nästan lika mycket elektricitet som hela Uppsala län förbrukar under ett år, motsvarande ungefär tre terawattimmar (TWh).

Det ökade intresset och installationshastigheten för solceller avspeglas även i Energimyndighetens nyligen publicerade kortsiktiga prognos. Enligt denna prognos förväntas solelproduktionen nå 9 TWh år 2027.

"Ett fortsatt starkt intresse för att installera solceller beror på två huvudfaktorer: många ser det som ett sätt att bidra till klimatnyttan, samtidigt som kostnaderna för solpaneler har minskat och därmed gjort investeringen lönsam på kortare tid. Solenergi utgör en viktig komponent för att möta det ökande behovet av fossilfri elektricitet i framtiden," säger Elin Larsson, analytiker på Energimyndigheten.

 

Källa: Energimyndigheten "Nätanslutna solcellsanläggningar", SCB för statistik om befolkningstäthet.