Energimyndighetens åtgärdsförslag för avfallsutmaningar

Bilden är ett montage av solcellspaneler och ett vindkraftverk. Foto: Anette Andersson och Hans Berggren

Avfall från solcellsparker och vindkraftverk måste hanteras på ett hållbart sätt. Energimyndigheten föreslår nu åtgärder såsom skärpt producentansvar för solceller och inrättandet av en miljöfond för vindturbinblad.

Under de senaste åren har installationen av solcellspaneler och vindkraftverk ökat betydligt i Sverige, och denna trend förväntas fortsätta. Energimyndigheten har granskat hur uttjänta solceller och vindturbinblad ska kunna hanteras på ett cirkulärt sätt och föreslår flera åtgärder för detta ändamål.

Amanda Ros, projektledare för uppdraget på Energimyndigheten, betonar vikten av att främja utvecklingen av cirkulära lösningar genom att samarbeta inom EU. Detta kan öppna dörrar för nya industriella värdekedjor för avfallshantering i Sverige och bidra till ett mer cirkulärt samhälle.

Angående solceller påpekas att dagens solceller har en lång livslängd kvar, vilket ger tillräckligt med tid för att utveckla effektiva återvinningslösningar. Energimyndigheten föreslår flera åtgärder för att främja utvecklingen, inklusive utredningar om miljösanktionsavgifter för producenter av elutrustning och införandet av ett nationellt register för solcellsanläggningar.

När det gäller hanteringen av uttjänta vindturbinblad konstateras att dagens metoder huvudsakligen innefattar återanvändning och samförbränning. Emellertid förväntas mängden avfall öka avsevärt i framtiden, vilket kräver lämpliga hanteringsalternativ. Energimyndigheten föreslår bland annat inrättandet av en miljöfond för cirkulär avfallshantering av vindturbinblad och fortsatta undersökningar av avfallsströmmar för kompositmaterial.

Källa: Energimyndigheten