Flexibilitet på elmarknaden - Nya möjligheter för svenska elkunder

Foto: Energiföretagen

Sverige behöver satsa på och förbättra elnätet, särskilt med tanke på den kommande elektrifieringen för att minska användningen av fossila bränslen inom transportsektorn och industrin. Energiföretagen förklarar att elnätskostnaderna ökar, men att elkunder i framtiden kommer att kunna påverka sina elkostnader genom att justera sitt elanvändningsmönster.

Kraven på de svenska elnäten ökar av flera skäl, såsom stadsutveckling, ökad digitalisering och anslutning av mer förnybar elproduktion. Elnäten måste anpassas för att möta dessa förändringar och samtidigt upprätthålla hög leveranssäkerhet. En modernare, större och mer flexibel elnätsinfrastruktur behövs. Elnätsföretagen genomför en så kallad GAP-analys och konstaterar att det krävs investeringar på cirka 1 000 miljarder kronor fram till 2045 för att möta ökningen i elförbrukning.

Elektrifieringen, som intensifieras mot 2045, innebär stora investeringar både i elproduktion och elnät. Den ökade aktiviteten inom elnätsområdet och det generellt högre kostnadsläget i samhället har redan lett till ökade elnätskostnader för kunderna. Kostnaderna för förlustel, som elnätsföretagen köper in för att täcka nätförluster, har också ökat, påverkade av svängningar i elpriset.

Framöver förväntas intäktsramarna för elnätsföretagen öka, vilket påverkar kostnaderna för kunderna. Nya kunder tillkommer i systemet, både producenter och elanvändare, och alla bär en del av kostnadsbördan. Möjligheten för kunder att vara aktiva på flex- och stödtjänstmarknader ökar, vilket kan ge ekonomiska fördelar och bidra till systemets stabilitet.

En utvecklad regleringsmodell och dialog inför tillsynsperioden 2028–2031 är välkommet för att skapa stabilitet och balans i intäktsregleringen till förmån för kunder, elnätsföretag och samhället som helhet.

Källa: Energiföretagen