Mälarenergis väg mot hållbar utveckling

Ett gammalt oljelager från kalla kriget görs om till ett gigantiskt energilager för fjärrvärme. Internationell media, däribland BBC och nyhetsbyrån AFP, har bevakat hållbarhetssatsningen – som tas i drift under 2024. Foto: Mälarenergi

Efter en noggrann strategisk genomgång antog Mälarenergi koncernen en ny vision under 2022 - att skapa en värld där vi gemensamt lever och agerar utan att påverka klimatet. I linje med denna vision har företaget också beslutat att sträva mot nettonollutsläpp av fossil koldioxid.

Enligt ägardirektivet förväntas Mälarenergi betala utdelning till ägarna, motsvarande 50 % av resultatet efter finansnetto och schablonskattavdrag. Detta belopp bör vara minst 100 miljoner kronor. Trots att Mälarenergikoncernens rörelseresultat för 2023 var 473 miljoner kronor, resulterade avdrag för finansiella kostnader och skatt i ett nettobelopp på 292 miljoner. Därmed blir utdelningen till ägarna, inklusive Västerås stadshus AB, 145 miljoner kronor.

Under 2023 investerade Mälarenergikoncernen 1014 miljoner kronor, vilket översteg 2022 års investeringar med 71 miljoner. År 2024 planerar företaget att fortsätta med en hög investeringstakt och genomföra ytterligare effektiviseringar.

– Vi behöver ha fortsatt stort fokus på våra kostnader, säger Niklas Gunnar. För att klara omställningen inom såväl klimat- som energiområdet krävs en hållbar ekonomi som möjliggör investeringar och utveckling på kort och lång sikt. Under 2023 inleddes projektet med att bygga ett batterilager vid Hallstahammars vattenkraftstation och, på sikt, en solcellspark. Vi planerar också för en batteripark vid Kraftvärmeverket. Expansionen av fjärrvärme och fjärrkyla fortsätter, vi förstärker elnätet, bygger mottagningsstationer och undersöker möjligheterna för så kallad CCS-teknik vid Kraftvärmeverket – alltså en teknik för att fånga in och lagra koldioxid.

bild
Niklas Gunnar, koncernchef och vd för Mälarenergi. Foto: Mälarenergi

Nyckeltal 2023 (2022 inom parentes)

  • Omsättning: 4821 mnkr (4340)
  • Rörelseresultat: 473 mnkr (566)
  • Avkastning på totalt kapital: 3,7 % (4,4)
  • Medelantal anställda: 752 (725)
  • Investeringar: 1014 mnkr (943)

Mälarenergi investerade för 1014 miljoner kronor under 2023 – här är några exempel
(2022 års siffror inom parentes):

  • Elnät och mer effekt. För att klara elektrifieringen och effektproblematiken i Västmanland, krävs ett förstärkt elnät och nya mottagningsstationer. Mälarenergi Elnät AB har även fortsatt arbetet med att bygga bort luftledningar. Under 2023 investerades 271 miljoner kronor (255) i förstärkningar av elnätet i Mälarenergi Elnäts ägarkommuner.
  • Världens största energilager för värme. Affärsområde Värme investerade för 389 miljoner kronor (320). Hit hör satsningar på fjärrkyla, fortsatt exploatering samt det bergrum som utvecklas till vad som ser ut att bli världens största energilager för värme. Mälarenergis blivande energilager, som har fått stort genomslag i såväl nationell som internationell media, kommer innebära både minskade utsläpp och att Mälarenergi kan bibehålla hög elproduktion när elen behövs som mest.
  • Hållbara och långsiktiga leveranser av dricksvatten och avloppsrening. Investeringar i vatten- och avloppsnät respektive vattenproduktions- och reningsanläggningar uppgick till 247 miljoner kronor (245). Det handlar om såväl exploateringar som förnyelse av ledningsnätet.
  • Utbyggnad av fibernätet. Det har gjorts fibernätsinvesteringar på 33 miljoner kronor (46) inom moderbolaget och Fibra AB:s investeringar uppgick till 46 miljoner konor (22). Under året har bolaget varit drivande i att fortsatt bygga ut fibernätet och att upprätthålla kapaciteten i Västerås, Hallstahammar och Strängnäs