Svenska kraftnät planerar ny ledning i Västra Götaland

Foto: Tomas Ärlemo

Efter samråd med myndigheter har Svenska kraftnät nu identifierat de undersökningskorridorer som är relevanta för den planerade nya ledningssträckningen från Skogssäter till Ingelkärr, genom Stenungsund. Detta markerar ett viktigt steg i tillståndsprocessen för projektet, vilket syftar till att möjliggöra ökad effektuttag i områden som Göteborg och Stenungsund.

I Västra Götaland planerar flera aktörer inom fordonsindustrin, kemisk och petrokemisk industri, övrig tillverkningsindustri samt transportsektorn att övergå till en fossilfri framtid. Detta förväntas leda till en betydande ökning av elbehovet, särskilt i Göteborg och Stenungsund, där en omfattande elektrifiering av kemisektorn är planerad.

För att möta det ökade elbehovet planerar Svenska kraftnät att bygga en ny 400 kV-ledning mellan Skogssäter och Ingelkärr, med en ny uttagspunkt i Stenungsund. Efter att ha genomfört samråd och tagit hänsyn till inkomna synpunkter och utredningar har Svenska kraftnät nu valt vilka korridorer som kommer att ingå i det kommande samrådet, planerat att starta i april 2024.

Projektledaren Susanna Backström betonar att ledningen är av central betydelse för att möjliggöra den kraftiga ökningen av elbehovet i regionen, inklusive de storskaliga elektrifieringsplanerna i Göteborg och för kemiklustret i Stenungsund. Nästa steg innebär att utveckla ett konkret sträckningsförslag och initiera samråd under våren. Om planen följs och tillståndsprocessen fortskrider som förväntat, förväntas ledningen vara i drift 2031.

Projektet Skogssäter-Ingelkärr är en del av en övergripande förstärkning från Skogssäter till Stenkullen. Efter att ha justerats 2019 för att hantera avslag på en del av sträckan och för att möta nya behov, kommer hela förstärkningen att möjliggöra en ökad effektuttag på 400 MW när den är

färdig. Detta kommer att gynna Västra Götaland och möjliggöra anslutningar för ny vindkraftsproduktion både till havs och på land. Dessutom kommer det att underlätta handel mellan Norge och norra Europa, vilket uppfyller kraven i Elmarknadsförordningen.

Fram till år 2030 förväntas elbehovet för industrin i Västra Götaland ha minst fördubblats, kopplat till stora industrietableringar och omställningar till fossilfri produktion. Svenska kraftnät presenterade en tilldelningsplan i mars 2023 för planerade transmissionsnätsprojekt som svarar mot effektansökningar på cirka 1 225 MW. Ytterligare ansökningar om ökade effektuttag, som den från Vattenfall i maj 2023, undersöks för närvarande av Svenska kraftnät som en del av den långsiktiga utvecklingsplanen för transmissionsnätet i Västsverige.

Martin Norlund, ansvarig för nätutbyggnaden i Västra Götaland, påpekar att de betydande ökningarna av effektuttaget efterfrågas i ett område där elproduktionen för närvarande är relativt låg. Han understryker vikten av att utöka produktionen i området för att stärka elsystemets robusthet och säkerställa långsiktig elförsörjning.