Historiskt åtagande - Sverige undertecknar European Wind Charter

Foto: WindEurope/Jason Bickley

Sverige och ytterligare 25 EU-länder har undertecknat den europeiska överenskommelsen om vindkraft, känd som European Wind Charter. De har åtagit sig att genomföra åtgärder enligt EU:s vindkraftspaket, vilket indikerar en gemensam förståelse för den akuta nödvändigheten att stärka Europas vindkraftssektor och det strategiska värdet av att främja vindkraft som är "made in Europe".

I oktober presenterade EU-kommissionen sitt europeiska vindkraftspaket med 15 konkreta åtgärder för att öka konkurrenskraften i Europas värdekedja för vindkraft. EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken har redan påbörjat genomförandet av sina åtgärder, men huvudansvaret ligger på de nationella regeringarna. Den 19 december undertecknade EU-kommissionen, 26 EU-länder inklusive Sverige, och över 300 företag inom vindkraftssektorn den europeiska vindenergiöverenskommelsen, kallad European Wind Charter, och Svensk Vindenergi är en av de undertecknande parterna.

Regeringen i Sverige får beröm för sitt stöd för att förenkla tillståndsprocesser och stärka leveranskedjan för vindkraft. Det betonas att vindkraftsutbyggnaden bidrar till ökad svensk konkurrenskraft och stödjer EU:s klimatomställning. Genom att underteckna överenskommelsen sänder Sveriges regering en tydlig signal om att landet är en attraktiv destination för investeringar inom vindkraft, med tanke på dess geografiska fördelar och den betydande efterfrågan på grön el inom industrin.

Vad har medlemsstaterna åtagit sig?

Genom den europeiska vindenergideklarationen åtar sig de som undertecknande medlemsstaterna att:

  • Säkerställa tillräckliga, robusta och förutsägbara förutsättningar för vindkraftsutbyggnaden. Detta inkluderar uppdaterade nationella energi- och klimatplaner till EU-kommissionen som ligger i linje med målen i Fit for 55 samt en snabbare och mer förutsägbar tillståndsprocess. I samband med överenskommelsen ska EU-länderna göra nationella åtaganden om utbyggnaden av vindkraft minst för perioden år 2024-2026.
  • De EU-länder som använder sig av auktionering av områden för att främja vindkraftsutbyggnaden ska förbättra och förenkla dessa processer. Detta omfattar inte Sverige, som inte har ett auktionssystem.
  • Säkerställa att affärsprocesser, styrmedel, varor och tjänster inom vindkraftsbranschen lever upp till högt ställda krav inom miljö, innovation, cybersäkerhet och arbetsförhållanden.
  • Förbättra förutsägbarheten mellan tillgång och efterfrågan på marknaden för att stävja volatila kostnader i leverantörskedjan och säkerställa att projekt genomförs.
  • Bidra till en rättvis och konkurrenskraftig internationell handel genom att aktivt övervaka, och vid behov vidta åtgärder mot, eventuella orättvisa handelsmetoder på den globala marknaden inom vindkraftens leverantörskedja. EU-länderna åtar sig även att samarbeta vid investeringar som omfattas av regelverk för granskning av utländska direktinvesteringar.
  • Skala upp tillverkningskapaciteten för vindkraftsutbyggnaden i EU för att kunna möta den väntade ökade efterfrågan på vindkraftsprojekt, samtidigt som man gör satsningar för att utveckla kompetens och arbetstillfällen.