Fjärde året i rad- Energimyndigheten drivande i klimatkontrakt 2030

2023 års version av Klimatkontrakt 2030 signeras av den politiska ledningen i de 23 städerna och generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning. Fotograf: Fredrik Persson

Energimyndigheten har, för fjärde året i följd, undertecknat Klimatkontrakt 2030 i samarbete med 23 svenska städer, fem andra myndigheter och Viable Cities. Syftet med kontraktet är att påskynda klimatomställningen och uppnå klimatneutrala städer före 2030.

– Klimatkontraktet är ett betydelsefullt verktyg som stärker den offentliga sektorn i Sverige genom att främja utvecklingen av nya arbetssätt och kompetenser för att påskynda omställningen. Arbetet fokuserar grundläggande på att engagera, rusta och genom innovationer öka kapaciteten hos lokala och regionala aktörer för att påskynda den gröna samhällsomvandlingen, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Klimatkontrakt 2030 representerar en samlad insats från svenska städer, myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities för att begränsa den globala uppvärmningen. Det är ett avtal där alla parter åtar sig att konkret bidra till att accelerera klimatomställningen. Klimatkontrakt 2030 är även en del av EU Cities Mission där 112 städer i Europa är föregångare i omställningen som en del av Europas gröna giv, med det övergripande målet att uppnå en klimatneutral kontinent år 2050.