Dala Energi tecknar option för vindpark Fageråsen

Arkivbild.

Dala Energi meddelar att man har för avsikt att teckna optionsavtal avseende förvärv av vindkraftverk i Vindpark Fageråsen.

Dala Vind Fagervind AB, äger rättigheterna att uppföra och förvalta vindkraftsparken Fageråsen, som omfattar delområdena Fageråsen, Brändberget, Skördrisberget, Torråsen och Tranuberget i Malung-Sälens kommun.

Vindkraftparken omfattar preliminärt 33 vindkraftverk, med en beräknad årsproduktion på 22,4 GWh per verk.

För att vindkraftsparken skall kunna realiseras har Dala Vind Fagervind AB sommaren 2023 ingått avtal med elnätsföretag för elanslutning av vindkraftparken som är möjligt att ske tidigast 2026. Elanslutningen innebär att en ny stamnätstation byggs i Dalarna vilket har många positiva effekter för hela Dalarna. Bland annat förbättras redundansen och försörjningstryggheten samt utvecklingen av mer förnyelsebar elproduktion.

För att fortsätta bidra till klimatomställningen genom utveckling av förnybar elproduktion har Dala Energi för avsikt att teckna ett optionsavtal som ger rättighet att förvärva två vindkraftverk till faktiska anskaffningskostnader med ett påslag om fem procent. Optionsgivare är DalaVind och optionspremien uppgår till 70 mkr och löper med en årlig ränta motsvarande tre procentenheter. Den erlagda optionspremien är en del av finansieringslösningen för den nya stamnätstationen. Optionspremien och räntan förfaller till betalning tidigast den dag Dala Energi som optionstagare ingår avtal om förvärv av vindkraftverk i vindkraftsparken eller senast den 31 juli 2025.

Vi är i början av en global-, regional- och lokal energiomställning, där elkonsumtionen i Sverige beräknas att mer än dubbleras fram till 2045 och inom EU öka med 60% redan till 2030. Ökad elkonsumtion kommer kräva en fortsatt utbyggnad av elproduktion och distributionsnät lokalt, regionalt, nationellt och mellan nationer. Vindkraft är en viktig pusselbit i energiomställningen och en ny stamnätstation är avgörande för Dalarnas utveckling.  Dala Energi planerar för att investera över en miljard kronor i energiomställningen under kommande fem år. 

Dala Energis nuvarande prognos är att ingå avtal gällande förvärv av vindkraftverk enligt optionsrätten under första kvartalet 2025. Prognosen baseras på förutsättningarna med en beräknad årsproduktion som uppgår till 45 GWh, till en intäkt på i snitt 71 öre/kWh och med en total investering på 247 miljoner kronor. Vilket bekräftar vårt engagemang och förtroende för en mer hållbar energiframtid.