Byggstart för Volvo Cars och Northvolts gemensamma batterifabrik

Novo Energys vd Adrian Clarke och Jonas Attenius (s), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, tar det första spadtaget för den stora batterifabriken i Torslanda. Fullt utbyggd blir gigafabriken en av de största i Europa. Foto: Novo Energy

Nu har de första spadtagen tagits i Torslanda för Volvo Cars och Northvolts gemensamma batterifabrik. Fullt utbyggd blir gigafabriken en av de största i Europa, med över 3 000 anställda och potential att tillverka batterier för en halv miljon bilar per år. Staden förbereder för fullt.

I somras fick det samägda bolaget Novo Energy sitt miljötillstånd godkänt av mark- och miljödomstolen. Stadsbyggnadsnämnden i Göteborg kunde i augusti ge bygglov för den första etappen om 130 000 kvadratmeter. Byggnaden ska rymma den första produktionslinan, som planeras vara i drift i slutet av 2026.

Som startskott för bygget möttes de inblandade aktörerna i går för ett första spadtag, i skogskanten väster om Volvo Cars Torslandafabrik.

– Novo Energys batterifabrik kommer att bli ett landmärke för den gröna omställningen. Den kombinerar allt – viktig teknik, modern industri och tusentals arbetstillfällen med schyssta villkor. Det här gör Göteborg bättre, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (s).

Parallellt växer Novo Energys R&D-verksamhet på Lindholmen i snabb takt. Där tar utvecklarna fram morgondagens batterier för Volvo Cars och Polestars bilar. På sikt ska cellproduktionen i Torslanda uppgå till 50 gigawattimmar årligen, främst ämnade för bilar som produceras i Europa.

– Det är en stor dag för oss, en verklig milstolpe. Vi är tacksamma för alla som bidrar på olika sätt. Kunnandet och innovationsförmågan som finns här i Göteborg är fantastisk. Vi har på kort tid kunnat växa till 200 personer, men behöver fortsätta växa snabbt. och skala upp i takt med hur hela vår industri växer, säger Adrian Clarke, vd för Novo Energy.

– Vi uppskattar de investeringar som sker i utbildning, träning och bostäder. Tillsammans behöver vi attrahera ytterligare talang internationellt hit till Göteborgsregionen.

Staden förbereder på många fronter
Markarbetet påbörjas 1 oktober. Men Göteborgs Stad är redan i gång med en mängd olika projekt.

Renat avloppsvatten ska kyla anläggningen, vilket är världsunikt i den här skalan. Två stora rör för det man kallar tekniskt vatten till och från anläggningen dras mellan Ryaverken och fabriksområdet. En kilometer är hittills färdig, av drygt sex. Rören, med en knapp meters diameter, blir delvis synliga ovan mark på flera ställen.

Göteborg Energi och Vattenfall bygger en transformatorstation norr om området, i huvudsak för att ansluta batterifabriken till regionnätets 130 kV-ledning. Anslutningar till fjärrvärmenätet förbereds från närliggande industribyggnader, för både värme och kyla. Ledningar för dagvatten, vatten och avlopp kommer att dras västerut från den framtida fabriken. Planeringen är i slutfasen. Dagvattnet ska ledas vidare ut i Torslandaviken.

Bygget behöver också förberedas
Fabriksbygget kommer innebära en stor mängd byggjobb, men också tung trafik. Arbete pågår på många fronter för att underlätta byggprocessen och förebygga negativa effekter för dem som arbetar i området, och samhället i stort. Det handlar bland annat om att ta fram temporära bostäder för byggarbetare och lösningar för att hantera den ökade trafiken till fabriksområdet i Torslanda. Men även frågor kopplade till miljö och arbetsmiljö.

– Tillsammans med bolaget har vi besökt Skellefteå och lärt från de erfarenheter som Northvolt, myndigheter och andra aktörer har dragit från motsvarande etablering där uppe, säger Björn Gustafsson, Göteborgs Stads projektledare för batterifabriken.

Tillfartsvägar ska byggas, och ett nytt mot längs Sörredsvägen är påbörjat. Men även här krävs temporära lösningar för att undvika trafikproblem. Tillsammans med Västtrafik planeras för ny genomgående kollektivtrafik vid fabriken, med två eller tre hållplatser i området.

Kompetensbehovet gäller hela industrin, även AB Volvo, Volvo Cars och batteriproducenten Alelion exempelvis. Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen och Göteborgs stad arbetar sedan länge tillsammans för att stärka kompetensförsörjningen kopplad till elektromobilitet i stort. Det sker på alla utbildningsnivåer, från grundskolan till gymnasie- och yrkesutbildning, och omfattar även omställningsinsatser och program för arbetslösa. Det arbetet har förstärkts ytterligare i och med Novo Energys etablering.

Fakta: Utbildningscenter batteri ska öppna nästa höst
Förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning har fattat beslut om att etablera ett utbildningscenter inom elektromobilitet och batteritillverkning på Lindholmen. Där ska anställd personal, men även gymnasieelever, vuxenstuderande och studenter på yrkeshögskola kunna tränas i moderna lärmiljöer. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen satsar vardera 45 miljoner kronor i utbildningscentret, som beräknas öppna hösten 2024. Nu pågår upphandling av driften.