Projekt ska säkerställa att utbyggnaden av solel sker på ett socialt hållbart sätt

Foto: EnergiEngagemang

 Utbyggnaden av solel ökar snabbt både i städer och på landsbygd, bland annat i solparker. När fler aktörer intresserar sig för solel ökar samtidigt behovet av att kunna ta ställning till komplexa problem där olika legitima intressen och mål är i konflikt med varandra. I ett nystartat projekt undersöker RISE Research Institutes of Sweden, Chalmers tekniska högskola, Svenska Kyrkan och EnergiEngagemang Sverige AB hur utbyggnaden av solel kan göras på ett socialt hållbart och rättvist sätt.

Maria Håkansson, forskare på RISE: ”Det är mycket angeläget att snabbt ställa om till förnybar energiproduktion, men vi har också ett gemensamt ansvar att sträva efter ett inkluderande, rättvist och socialt hållbart samhälle. För att bidra både till en energiomställning och till ett socialt hållbart samhälle behöver utbyggnaden av solel ta hänsyn till rättviseperspektiv. Det finns ett stort behov av djupare kunskap och mer proaktiva angreppsätt för att hantera målkonflikter kring solel på ett rättvist sätt.”

bild
Maria Håkansson, forskare på RISE. Foto: RISE 

Det finns flera dimensioner av storskalig solelutbyggnad där frågor om rättvisa blir viktiga att förstå och där olika beslut får olika konsekvenser för samhället både i dag och i framtiden. Projektet tar stöd av praktisk filosofi för att synliggöra och resonera kring rättviseperspektiv. Dessutom kombineras insikter från solenergiforskning med praktiska erfarenheter som Svenska Kyrkan och EnergiEngagemang Sverige AB har i en rad genomförda solelanläggningar.

Anna Skördare är ansvarig för projektet på EnergiEngagemang och har följt utvecklingen i branschen sedan många år tillbaka, ”Jag hoppas att forskningsprojektet skall bidra till att skapa ökad kunskap och tydligare riktlinjer, kanske främst för framtida solparker och annan storskalig solelproduktion. Vi ser idag att t ex myndigheter som jobbar med tillståndsfrågor får väldigt långdragna hanteringstider då ämnet är nytt för dem. Det är bra med mer forskning kring mjuka värden kring energiproduktion, då solel-forskning annars mest handlar om kilowattimmar och solinstrålningsvinklar.”

Hon tillägger att energiproduktion ofta innebär att man måste väga motstridiga intressen mot varandra. Storskaliga solcellsanläggningar är fortfarande ett relativt nytt fenomen, åtminstone i Sverige, och det är viktigt för EnergiEngagemang att vara med i diskussionen och utvecklingen.

”Social hållbarhet och rättvisa i relation till energi är viktiga men komplexa frågor. Markanvändning är ofta en central fråga i samband med solparker, där samhällets behov av livsmedel, energi och andra viktiga värden ställs mot varandra. En annan fråga är vem som gynnas eller riskerar att missgynnas av en solelanläggning?” förklarar Maria.

Projektet ”Rättvis solenergi” pågår till och med 2025 och ska resultera i ett beslutsverktyg som kan ge stöd i rättvisefrågor till olika aktörer som styr eller genomför utbyggnaden av solel i Sverige.