Låga budvolymer kombinerat med stora obalanser orsakade lågt nedregleringspris

Foto: Pexels

Tisdagen den 6 september i timme 6 blev nedregleringspriset -998 EUR/MWh i hela Sverige till följd av låga spotpriser samt stora nedregleringsbehov i elsystemet.

Den 6 september hade Sverige negativa spotpriser under nattimmarna, med ett medelpris på -0,43 EUR/MWh i SE1-SE3 i timme 1-6. Mycket vindkraftsproduktion ger dessa priseffekter och leder till att mindre annan produktion körs, såsom vattenkraft, som är det dominerande kraftslaget på reglermarknaden. Därför minskar möjligheten att reglera ner produktion på reglerkraftmarknaden och man ser ett stort tapp i budvolymer i dessa timmar.

Låga budvolymer

Bilden nedan visar budvolymer samt aktiverade volymer på nedreglering (grön kurva) i Sverige och det går  att se att under nätterna den 5 och 6 september hade Svenska kraftnät endast 500-800 MW nedregleringsbud att tillgå för att balansera elsystemet.

Grafen visar uppregleringsbud samt aktiveringar i rött och nedregleringsbud samt aktiveringar i grönt i Sverige.

Grafen visar uppregleringsbud samt aktiveringar i rött och nedregleringsbud samt aktiveringar i grönt i Sverige. Låga nedregleringsvolymer uppstod den 5 och 6 september nattetid (blåa cirklar) och en stor del av dessa bud aktiverades.

Stora obalanser under natten

Om inga stora positiva obalanser uppkommer i dessa kritiska timmar med låga budvolymer, så märker marknaden inte av bristen på bud. Men den 6 september hade vi stora positiva obalanser i Sverige pga. mer vindkraftsproduktion än planerat samt något lägre förbrukning än prognos och totalt reglerades det ner ca 2000 MWh/h i Norden. Budstegen blev aldrig helt uttömd, men det var små volymer kvar. I timme 6 uppstod ett fel på NordLink-kabeln från NO2 till Tyskland som därav exporterade mindre än planerat. Detta bidrog till ännu större positiva obalanser och ett väldigt lågt bud behövdes aktiveras i Sverige på -998 EUR/MWh. 

Påminnelse om att skicka in fler bud

Hade ett bud till behövt aktiveras, så hade nedregleringspriset blivit betydligt mycket lägre än så, eftersom det är väldigt glest mellan buden i slutet av budlistan. Svenska kraftnät vill därför ännu en gång påminna våra aktörer om att skicka in alla möjliga nedregleringsbud, speciellt under blåsiga dagar, för att undvika onödigt dyra obalanskostnader.

Källa: Svenska kraftnät