Elsäkerhetsverket påbörjar granskning av egenkontrollprogram

Foto: Elsäkerhetsverket

Alla företag eller organisationer som yrkesmässigt utför elinstallationsarbete måste ha ett egenkontrollprogram. Elsäkerhetsverket påbörjar hösten 2023 en granskning av egenkontrollprogram hos elinstallationsföretag registrerade hos myndigheten. I projektet ingår även fortsatta kommunikationsinsatser för att ge företagen ökad kunskap om egenkontrollprogram.

Varför sker granskningen?

Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att säkerställa att elinstallationsarbetet utförs av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning. Erfarenheten från myndighetens företagstillsyn är att många elinstallationsföretag inte uppfyller lagkraven för egenkontrollprogram.

Elsäkerhetsverket har också sett att en del elinstallationsföretag har rutiner och egenkontroller på plats sedan tidigare, men att företagen inte fullt ut har förstått vad egenkontrollprogrammet ska ha för funktion i deras verksamhet.

Vad kommer myndigheten göra?

Inledningsvis kommer Elsäkerhetsverket informera registrerade elinstallationsföretag om projektet i stort. Myndigheten kommer sedan göra ett slumpmässigt urval och kontrollera att dessa företag har upprättat ett egenkontrollprogram som uppfyller lagkraven. Elsäkerhetsverket kommer även granska företagens förståelse för hur egenkontrollprogrammet ska fungera i praktiken. Det är först när egenkontrollprogrammet är förankrat och efterlevs som det får avsedd effekt.

Efter årsskiftet kommer digitala utbildningar om egenkontrollprogram erbjudas. Då kommer det även informeras om resultaten från tillsynen som sker nu under hösten.

Hur tar man fram ett egenkontrollprogram?

Att utöva "egenkontroll" innebär att ni elinstallationsföretag ska ta fram rutiner och åtgärder för att vara säker på att er verksamhet följer gällande regler. Varje egenkontrollprogram ska därför utgå ifrån och anpassas till respektive företags unika verksamhet och organisation. Egenkontrollen ska dessutom implementeras hos medarbetarna i företaget eller organisationen för att få effekt.

Källa: Elsäkerhetsverket