Ei - Föreskrifterna om leveranskvalitet klara

Foto: Rainier Ridao/Unsplash

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) publicerat nya föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet, EIFS 2023:3. Föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2024.

De nya föreskrifterna ersätter Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:1) om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet (kvalitetsföreskrifterna).

Att nya kvalitetsföreskrifter nu tagits fram beror bland annat på att fler nyanslutningar nekas anslutning, vilket gör att Ei nu inför bättre möjligheter till undantag från föreskrifterna och funktionskravet i 4 kap. 20 § ellagen. Ytterligare en anledning är en anpassning till nya förutsättningar, till exempel uppdaterad europeisk standard för spänningskvalitet.

Föreskrifternas fyra delar

Leverenskvalitetsföreskrifterna, är uppdelad i fyra delar, tre för leveranssäkerhet och en för spänningskvalitet:

  1. Funktionskrav för vissa lastintervall (4 kap.), tillåten avbrottslängd för uttags- och gränspunkter från och med 2 MW.
  2. Krav på trädsäkra ledningar med en spänning över 25 kV (5 kap.)
  3. God kvalitet kopplat till antalet avbrott som drabbar en enskild kund (6 kap.)
  4. Spänningskvalitet (7 kap.)

Ändringar i jämförelse med nuvarande förskrift

I jämförelse med de föreskrifter som gäller fram till den sista december 2023 har följande ändringar gjorts i de nya föreskrifterna:

  • Möjlighet att söka om undantag från funktionskravet i 4 kap. 20 § ellagen och funktionskravet för vissa lastintervaller i föreskrifterna (4 kap. EIFS 2023:3). Ei får sedan den 1 juli 2022 meddela föreskrifter om undantag från funktionskravet i 4 kap. 20 § ellagen. Det införs även undantag för elproduktions- och energilageranläggningar samt, under vissa förutsättningar, för gränspunkter.
    Föreskrifterna möjliggör nu olika lösningar för att undvika avbrott i anläggnings- och gränspunkter på grund av trädpåfall.
  • Vid fastställandet om överföringen är av god kvalitet med avseende på antal avbrott tas nu hänsyn till att avbrotten kan ske under olika år, men under en rullande ettårsperiod. Bedömningsgrunden för om överföringen är av god kvalitet eller inte, har tydliggjorts. Bestämmelsen gäller nu för alla kunder och inte bara lågspänningskunder som i de tidigare kvalitetsföreskrifterna.
  • Tydligare regler och uppdaterade krav som stämmer överens med standardutvecklingen för spänningskvalitet.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2024.

Källa: Energimarknadsinspektionen