Energimarknaderna för biodrivmedel och fasta biobränslen under maj 2023

Foto: Artiom Vallat/Unsplash

I marknadsbrevet redogörs för marknadsutvecklingen för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om att Tidöpartierna är överens om en sänkning av reduktionsplikten till sex procent vid årsskiftet och om sjunkande priser på naturgas. Dessutom om hög efterfrågan på fasta biobränslen inför nästa eldningssäsong.

Ny lägesbild 25 april: Elförsörjningen i Sverige är i nuläget stabil. Risken för effektbrist har gått ner från reell till låg på grund av en bättre energisituation i norra Europa. Plötsligt bortfall av produktion kan dock snabbt ändra marginalerna i kraftsystemet.  

Energimyndighetens bedömning för Sveriges energiförsörjning

Elförsörjningen i Sverige är i nuläget stabil. Risken för effektbrist har gått ner från reell till låg på grund av en bättre energisituation i norra Europa. Plötsligt bortfall av produktion kan dock snabbt ändra marginalerna i kraftsystemet.

Energimyndigheten bedömer att risken för försörjningsstörningar inom drivmedelsförsörjningen är låg.

Värmeförsörjningen bedöms som stabil och värmebehovet kommer succesivt minska de kommande månaderna.

Energimyndigheten bedömer att gasförsörjningsläget för närvarande är fortsatt stabilt, men det finns utmaningar inför säsongen 2023/2024.

Lägesbeskrivning och fortsatt arbete

Energimyndigheten uppmanar samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen att kontinuitetssäkra sin verksamhet samt öka sin övervakning av onormala händelser och rapporterar avvikelser till ansvarig myndighet.

Under perioden, början till mitten av maj, kommer tre reaktorer i Norden vara ur drift samtidigt på grund av revisioner vilket innebär att ungefär en tredjedel av den installerade effekten är otillgänglig under denna period.

EU:s energiministrar förväntas idag den 28 mars besluta om förlängning av förbrukningsminskning enligt förordning (EU) 2022/1369. Förslaget innebär en fortsatt förbrukningsminskning på 15 procent för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2024.

Energimyndigheten uppmanar fortsatt till att minska elanvändningen.

Energimyndigheten ser positivt på att aktörer redan nu påbörjar återfyllnad av reservkraft och andra drivmedelslager och genomför detta under en längre period för att plana ut en efterfråganstopp senare under året.

Energimyndigheten uppmanar pelletskonsumenter att i god tid lägga sina beställningar av pellets och stärka sin beredskap.

 

Rapporten i sin helhet finns att läsa HÄR!

Källa: Energimyndigheten