Förstärkningar av elnätet i Solna

Bild: Vattenfall Eldistribution AB

Solna stad växer snabbt. Ett ökat bostadsbyggande, företagsetableringar och ny elintensiv infrastruktur ställer nya krav på utökad kapacitet i elnätet. För att möjliggöra den snabba tillväxten bygger Vattenfall Eldistribution två nya regionnätstationer och förnyar elnätet i regionen.

Den nya stadsbebyggelse som växt fram i Solna under senare år har, tillsammans med utbyggnad av spårtrafik och laddstationer för elfordon, ökat belastningen på elnätet. Samtidigt pågår utbyggnad av nya stadsdelar i staden.

För att möta den ökande elektrifieringen förnyas och förstärks elnätet med två nya regionnätstationer på Solnavägen och Galoppvägen. En ny ledning dras mellan dessa stationer samtidigt som befintliga regionnätsledningar i området uppgraderas från 70 till 130 kV. Den totala investeringen uppgår till över 500 miljoner kronor och projekten planeras stå klara i slutet på 2024.

bild
Galoppvägen: Bild: Vattenfall Eldistribution

− Den här satsningen kommer att ge mer kraft och stabilitet i elförsörjningen och på så sätt möjliggöra en långsiktig utveckling av samhälle och näringsliv i Solna, säger Mats Engstedt, chef Anläggningsinvesteringar, Vattenfall Eldistribution AB.

Regionnätstationerna får en exteriör miljö med växtlighet på både tak– och markytor som värnar den biologiska mångfalden. Byggnationen av de nya transformatorstationerna och markledningarna innebär en stor teknisk utmaning i stadsmiljö. Ledningssträckningarna går så långt som möjligt i befintliga stråk, men på vissa sträckor behöver kablar även dras i nya stråk för att anpassas till samhällets krav och en effektiv eldistribution.

Regionnätsförstärkningen i Solna är en del i program Kapacitet Stockholm, Vattenfall Eldistributions omfattande uppgraderingsprogram av regionnätet i Stockholmsregionen. Förutom de två stationerna byggs 7,5 km elkabel i Solna stad. Utöver moderniseringen av elnätet i Solna planeras ytterligare 30 mil av Vattenfall Eldistributions regionnät i Stockholmsregionen att förnyas fram till 2030. Under de närmaste fem åren investerar företaget fem miljarder kronor i att modernisera och öka kapaciteten inom ramen för Kapacitet Stockholm. Investeringen innebär en väsentlig ökning av överföringsförmågan i elnätet och möjliggör fortsatt tillväxt i regionen.