Norrenergi - 15år med miljömärkningen Bra Miljöval

Foto: Norrenergi

För femton år sedan fick Norrenergi som första fjärrvärmebolag i Sverige märka sin streamade värme med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. En märkning som ibland kallas ”världens tuffaste miljömärkning”. Norrenergi tror att Bra Miljöval som verktyg är rätt väg i utvecklingen mot ett hållbart samhälle, i balans med naturen.

Utveckling som minskar miljöpåverkan

Under deras 15 år med Bra Miljöval har de arbetat målmedvetet med att miljöförbättra värmen.

– För oss innebär Bra Miljöval en hög kravställning i såväl vårt klimatarbete som vårt arbete med att göra transporter och bränsleinköp så hållbara som möjligt, säger Carl Berndtsson, miljö- och hållbarhetschef på Norrenergi.

– Det är en miljömärkning som täcker in hela livscykeln i vår produktion. Det gör att vi måste ha kontroll på hela produktionskedjan. Till exempel säkerställer vi att bränslet kommer från hållbart skogsbruk, minimerar fossil inblandning och räknar även in fossila utsläpp kopplat till förädling och transporter, säger Carl Berndtsson

Fjärrvärmen får oberoende granskning

Kriterierna som måste uppfyllas för Bra Miljöval är tuffa. Varje år gör Bra Miljöval också en revision för att säkerställa att fjärrvärmen lever upp till de fastställda kriterierna. Revisionen granskas sedan av auktoriserade, revisorer. Att Naturskyddsföreningen som oberoende aktör granskar vår fjärrvärmeproduktion ger dig som kund ett kvitto på att din värme möter deras höga krav för att vara så hållbar som möjligt.

Hållbart skogsbruk och livscykelsperspektiv

Hur vi värmer våra bostäder, arbetsplatser och andra fastigheter har stor betydelse för miljön. På Norrenergi producerar de framför allt värme av återvunnen värme från Bromma reningsverk och av träpellets gjorda av restprodukter från sågverksindustrin.

 – Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval ställer krav på att vi tar ansvar för att restprodukterna från sågverken har sitt ursprung i ett miljöanpassat skogsbruk, och att skyddsvärda skogsområden skyddas från avverkning. I märkningen krävs även att askan som blir kvar efter förbränningen återförs till skogen för att bibehålla näring.

Årlig avsättning till fond för miljöförbättring

Varje år avsättser Norrenergi medel till en Bra Miljöval-fond. Pengar som är öronmärkta för att miljöförbättra produktionen. 

– Vi bytte en elektrisk ångpanna till en pelletseldad med hjälp av Bra Miljöval och fonden för projekt för förnybar energi. Den nya pannan drivs med förnybar träpellets från hållbart skogsbruk och den minskar vår elförbrukning med nästan 6 GWh årligen, säger Carl Berndtsson.